13 สิงหาคม 2013
   AEC Data KASIKORNRESEARCH : ธุรกิจค้าปลีกค้าส่ง สินค้าอุปโภคบริโภค การจ้ัางงาน grocery

   ภาคการค้าปลีกและค้าส่งของประเทศเวียดนามและอินโดนีเซียมีแนวโน้มขยายตัวอย่างโดดเด่น


   ธุรกิจค้าปลีกและค้าส่ง*ถือเป็นภาคธุรกิจที่มีส่วนสำคัญในการรองรับแรงงานของประเทศส่วนใหญ่ในอาเซียน


   สินค้าอุปโภคบริโภคในชีวิตประจำวันยังมีส่วนแบ่งสำคัญในตลาดค้าปลีกของอินโดนีเซีย ไทย และฟิลิปปินส์

   แผนผังเว็บไซต์ | เงื่อนไขการใช้บริการ ©สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2556 บริษัท ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด
   400/22 อาคารธนาคารกสิกรไทย ชั้น 3 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์: 0-22731144 โทรสาร: 0-22701018, 0-22701235, 0-22701569, 0-22714032