K-Econ Analysis
  K-Business Analysis
  สมัครสมาชิก
  ต่ออายุสมาชิก
  ค้นหางานวิจัย
  ค้นหางานวิจัย
  ช่องทางการให้บริการ
  ช่องทางการให้บริการ
  สั่งซื้อซีดี
  สั่งซื้อซีดี
  เว็บไซต์แนะนำ
  เว็บไซต์แนะนำ
   K-Econ Analysis
   Join: facebook twitter youtube
   • เป็นบริการที่รวบรวมรายงานวิเคราะห์วิจัย ทั้งในภาคเศรษฐกิจระดับจุลภาค มหภาค ภาคการเงิน และภาค เศรษฐกิจต่างประเทศ โดยเน้นกระแสของข่าวสารข้อมูลที่กำลัง เป็นที่จับตามองในขณะนั้น นอกจากนี้ ยังประกอบด้วยดัชนีเศรษฐกิจ รายงานภาวะตลาดเงินและตลาดทุน ตลอดจนภาวะเงินตราต่างประเทศ
    [รายละเอียด]
   K-Business Analysis
   • เป็นบริการข้อมูลและบทวิเคราะห์เฉพาะสำหรับลูกค้าบรรษัท (Corporate) ของธนาคารกสิกรไทย ซึ่งรวบรวมรายงานวิเคราะห์วิจัยข่าวสารและ สถานการณ์ที่เกิดขึ้น เพื่อให้ลูกค้าสามารถติดตามความเคลื่อนไหวทางเศรษฐกิจ ธุรกิจ ตลาดเงินตลาดทุน รวมทั้งเศรษฐกิจและธุรกิจระหว่างประเทศอย่างครอบคลุมและ ทันสถานการณ์ เนื้อหาแบ่งเป็นบทวิเคราะห์รายสัปดาห์ และรายเดือน (สงวนสิทธิ์การรับข้อมูลเฉพาะลูกค้าที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขของธนาคารฯ)
    [รายละเอียด]
   วันที่ ประเภท หัวข้องานวิจัย
   14 มี.ค. 2018เศรษฐกิจและการเงินต่างประเทศจับตาข้อพิพาททางการค้าโลกของสหรัฐฯ กับสหภาพยุโรป จีน ฯลฯ ... ไทยต้องพร้อมรับความผันผวนนี้(กระแสทรรศน์ ฉบับที่ 2905)
   12 มี.ค. 2018KR-ECIภาวะเศรษฐกิจของครัวเรือนในไตรมาสที่ 1/2561 ยังสะท้อนภาพความระมัดระวังในการใช้จ่ายของครัวเรือนไทย
   09 มี.ค. 2018ธุรกิจบริการคาดมูลค่าตลาดร้านอาหารปี’ 61 ขยายตัวร้อยละ 4-5 (กระแสทรรศน์ ฉบับที่ 2904)
   06 มี.ค. 2018เศรษฐกิจและการเงินต่างประเทศเป้าหมายทางเศรษฐกิจปี 2561 ของทางการจีน สะท้อนภาพเศรษฐกิจที่อ่อนตัวลง... ขณะที่ ยังคงใช้นโยบายการเงินการคลังเพื่อประคองโมเมนตัมทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง (มองเศรษฐกิจ ฉบับที่ 3730)
   02 มี.ค. 2018เศรษฐกิจและการเงินต่างประเทศสหรัฐฯ เก็บภาษีนำเข้าเหล็กและอะลูมิเนียม ... จุดประเด็นมาตรการกีดกันการค้าโลกเข้มข้น (กระแสทรรศน์ ฉบับที่ 2903)
   แผนผังเว็บไซต์ | เงื่อนไขการใช้บริการ ©สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2556 บริษัท ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด
   400/22 อาคารธนาคารกสิกรไทย ชั้น 3 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์: 0-22731144 โทรสาร: 0-22701018, 0-22701235, 0-22701569, 0-22714032