K-Econ Analysis
  K-Business Analysis
  สมัครสมาชิก
  ต่ออายุสมาชิก
  ค้นหางานวิจัย
  ค้นหางานวิจัย
  ช่องทางการให้บริการ
  ช่องทางการให้บริการ
  สั่งซื้อซีดี
  สั่งซื้อซีดี
  เว็บไซต์แนะนำ
  เว็บไซต์แนะนำ
   K-Econ Analysis
   Join: facebook twitter youtube
   • เป็นบริการที่รวบรวมรายงานวิเคราะห์วิจัย ทั้งในภาคเศรษฐกิจระดับจุลภาค มหภาค ภาคการเงิน และภาค เศรษฐกิจต่างประเทศ โดยเน้นกระแสของข่าวสารข้อมูลที่กำลัง เป็นที่จับตามองในขณะนั้น นอกจากนี้ ยังประกอบด้วยดัชนีเศรษฐกิจ รายงานภาวะตลาดเงินและตลาดทุน ตลอดจนภาวะเงินตราต่างประเทศ
    [รายละเอียด]
   K-Business Analysis
   • เป็นบริการข้อมูลและบทวิเคราะห์เฉพาะสำหรับลูกค้าบรรษัท (Corporate) ของธนาคารกสิกรไทย ซึ่งรวบรวมรายงานวิเคราะห์วิจัยข่าวสารและ สถานการณ์ที่เกิดขึ้น เพื่อให้ลูกค้าสามารถติดตามความเคลื่อนไหวทางเศรษฐกิจ ธุรกิจ ตลาดเงินตลาดทุน รวมทั้งเศรษฐกิจและธุรกิจระหว่างประเทศอย่างครอบคลุมและ ทันสถานการณ์ เนื้อหาแบ่งเป็นบทวิเคราะห์รายสัปดาห์ และรายเดือน (สงวนสิทธิ์การรับข้อมูลเฉพาะลูกค้าที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขของธนาคารฯ)
    [รายละเอียด]
   วันที่ ประเภท หัวข้องานวิจัย
   27 ต.ค. 2016การค้าส่งออกไตรมาส 3 ปี ’59 สูงสุดในรอบ 6 ไตรมาส ส่งผลให้ส่งออกทั้งปีคาดว่า หดตัว -0.5% (มองเศรษฐกิจ ฉบับที่ 3643)
   25 ต.ค. 2016ตลาดเงินตลาดทุนและสถาบันการเงินไทยสภาพคล่องเดือน ก.ย.59 ตึงตัวขึ้น...จากการปล่อยสินเชื่อ M&A ธุรกิจรายใหญ่ ขณะที่ เงินฝากปรับลดลง (มองเศรษฐกิจ ฉบับที่ 3642)
   21 ต.ค. 2016การลงทุนระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) : นโยบายสนับสนุนอุตสาหกรรมแห่งอนาคต (กระแสทรรศน์ ฉบับที่ 2786)
   18 ต.ค. 2016CLMV INDEXอุตสาหกรรมสนับสนุนเวียดนาม...โอกาสสำหรับไทยในการเจาะตลาดและเพิ่มบทบาททางเศรษฐกิจในกลุ่ม CLMV
   17 ต.ค. 2016 - 21 ต.ค. 2016ภาวะตลาดเงินและตลาดทุนรายสัปดาห์“เงินบาทอ่อนค่าปลายสัปดาห์ ขณะที่ ดัชนีหุ้นไทยทยอยปรับขึ้นตามแรงซื้อในประเทศ”
   แผนผังเว็บไซต์ | เงื่อนไขการใช้บริการ ©สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2556 บริษัท ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด
   400/22 อาคารธนาคารกสิกรไทย ชั้น 3 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์: 0-22731144 โทรสาร: 0-22701018, 0-22701235, 0-22701569, 0-22714032