K-Econ Analysis
  K-Business Analysis
  สมัครสมาชิก
  ต่ออายุสมาชิก
  ค้นหางานวิจัย
  ค้นหางานวิจัย
  ช่องทางการให้บริการ
  ช่องทางการให้บริการ
  สั่งซื้อซีดี
  สั่งซื้อซีดี
  เว็บไซต์แนะนำ
  เว็บไซต์แนะนำ
   K-Econ Analysis
   Join: facebook twitter youtube
   • เป็นบริการที่รวบรวมรายงานวิเคราะห์วิจัย ทั้งในภาคเศรษฐกิจระดับจุลภาค มหภาค ภาคการเงิน และภาค เศรษฐกิจต่างประเทศ โดยเน้นกระแสของข่าวสารข้อมูลที่กำลัง เป็นที่จับตามองในขณะนั้น นอกจากนี้ ยังประกอบด้วยดัชนีเศรษฐกิจ รายงานภาวะตลาดเงินและตลาดทุน ตลอดจนภาวะเงินตราต่างประเทศ
    [รายละเอียด]
   K-Business Analysis
   • เป็นบริการข้อมูลและบทวิเคราะห์เฉพาะสำหรับลูกค้าบรรษัท (Corporate) ของธนาคารกสิกรไทย ซึ่งรวบรวมรายงานวิเคราะห์วิจัยข่าวสารและ สถานการณ์ที่เกิดขึ้น เพื่อให้ลูกค้าสามารถติดตามความเคลื่อนไหวทางเศรษฐกิจ ธุรกิจ ตลาดเงินตลาดทุน รวมทั้งเศรษฐกิจและธุรกิจระหว่างประเทศอย่างครอบคลุมและ ทันสถานการณ์ เนื้อหาแบ่งเป็นบทวิเคราะห์รายสัปดาห์ และรายเดือน (สงวนสิทธิ์การรับข้อมูลเฉพาะลูกค้าที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขของธนาคารฯ)
    [รายละเอียด]
   วันที่ ประเภท หัวข้องานวิจัย
   26 เม.ย. 2017การค้าการส่งออกไทยไป EU ปี 2560 ...ได้แรงหนุนจากสินค้าอุตสากรรมการเกษตร (มองเศรษฐกิจ ฉบับที่ 3675)
   25 เม.ย. 2017การค้าสัญญาณฟื้นตัวอุปสงค์ต่างประเทศ หนุนส่งออกไทย มี.ค. 60 มีมูลค่าสูงสุดในรอบเกือบ 4 ปี (มองเศรษฐกิจ ฉบับที่ 3673)
   20 เม.ย. 2017เศรษฐกิจและการเงินต่างประเทศการแปรรูปรัฐวิสาหกิจของเวียดนาม:โอกาสของนักลงทุนไทยในธุรกิจที่มีศักยภาพ (กระแสทรรศน์ ฉบับที่ 2841)
   17 เม.ย. 2017 - 21 เม.ย. 2017ภาวะตลาดเงินและตลาดทุนรายสัปดาห์“เงินบาทกลับมาอ่อนค่า ขณะที่ หุ้นไทยปรับลดลง ท่ามกลางปัจจัยเสี่ยงที่เพิ่มขึ้น”
   12 เม.ย. 2017การค้ามาตรการทางการค้าของสหรัฐฯ … สินค้าไทยที่ส่งออกไปสหรัฐฯ 1 ใน 5 อ่อนไหวต่อมาตรการนี้ (กระแสทรรศน์ ฉบับที่ 2840)
   แผนผังเว็บไซต์ | เงื่อนไขการใช้บริการ ©สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2556 บริษัท ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด
   400/22 อาคารธนาคารกสิกรไทย ชั้น 3 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์: 0-22731144 โทรสาร: 0-22701018, 0-22701235, 0-22701569, 0-22714032