K-Econ Analysis
  K-Business Analysis
  สมัครสมาชิก
  ต่ออายุสมาชิก
  ค้นหางานวิจัย
  ค้นหางานวิจัย
  ช่องทางการให้บริการ
  ช่องทางการให้บริการ
  สั่งซื้อซีดี
  สั่งซื้อซีดี
  เว็บไซต์แนะนำ
  เว็บไซต์แนะนำ
   K-Econ Analysis
   Join: facebook twitter youtube
   • เป็นบริการที่รวบรวมรายงานวิเคราะห์วิจัย ทั้งในภาคเศรษฐกิจระดับจุลภาค มหภาค ภาคการเงิน และภาค เศรษฐกิจต่างประเทศ โดยเน้นกระแสของข่าวสารข้อมูลที่กำลัง เป็นที่จับตามองในขณะนั้น นอกจากนี้ ยังประกอบด้วยดัชนีเศรษฐกิจ รายงานภาวะตลาดเงินและตลาดทุน ตลอดจนภาวะเงินตราต่างประเทศ
    [รายละเอียด]
   K-Business Analysis
   • เป็นบริการข้อมูลและบทวิเคราะห์เฉพาะสำหรับลูกค้าบรรษัท (Corporate) ของธนาคารกสิกรไทย ซึ่งรวบรวมรายงานวิเคราะห์วิจัยข่าวสารและ สถานการณ์ที่เกิดขึ้น เพื่อให้ลูกค้าสามารถติดตามความเคลื่อนไหวทางเศรษฐกิจ ธุรกิจ ตลาดเงินตลาดทุน รวมทั้งเศรษฐกิจและธุรกิจระหว่างประเทศอย่างครอบคลุมและ ทันสถานการณ์ เนื้อหาแบ่งเป็นบทวิเคราะห์รายสัปดาห์ และรายเดือน (สงวนสิทธิ์การรับข้อมูลเฉพาะลูกค้าที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขของธนาคารฯ)
    [รายละเอียด]
   วันที่ ประเภท หัวข้องานวิจัย
   27 ก.พ. 2015เศรษฐกิจและการเงินต่างประเทศตลาดการเงินทั่วโลกจับตาการเริ่มทำ QE ของ ECB แม้อาจต้องใช้เวลาพิสูจน์ประสิทธิผลของมาตรการ (มองเศรษฐกิจ ฉบับที่ 3547)
   26 ก.พ. 2015ธุรกิจบริการปี'58 โฆษณาฟื้นตัว ... สื่อต่างๆแข่งขันช่วงชิงเม็ดเงิน รับการปรับพฤติกรรมซื้อสื่อของผู้ประกอบการ (กระแสทรรศน์ ฉบับที่ 2596)
   26 ก.พ. 2015ตลาดเงินตลาดทุนและสถาบันการเงินไทยสินเชื่อเดือน ม.ค. 58 ชะลอลงกว่าคาด ส่งผลให้สภาพคล่องยังอยู่ในระดับสูง (มองเศรษฐกิจ ฉบับที่ 3546)
   25 ก.พ. 2015ธุรกิจบริการธุรกิจขนส่งทางถนน’58... ผู้ประกอบการตื่นตัวรับ AEC ขยายการลงทุนไปยังประเทศ CLMV (กระแสทรรศน์ ฉบับที่ 2594)
   25 ก.พ. 2015การค้าคาดปี’58 ส่งออกไทยไปอินเดียโตร้อยละ 6.5-8.0 บนเส้นทางเศรษฐกิจอินเดียขยายตัว (กระแสทรรศน์ ฉบับที่ 2595)
   แผนผังเว็บไซต์ | เงื่อนไขการใช้บริการ ©สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2556 บริษัท ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด
   เลขที่ 400/22 อาคารธนาคารกสิกรไทย ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์: 0-2273-1144 โทรสาร: 0-2270-1018, 0-2270-1235, 0-2270-1569, 0-2271-4032