K-Econ Analysis
  K-Business Analysis
  สมัครสมาชิก
  ต่ออายุสมาชิก
  ค้นหางานวิจัย
  ค้นหางานวิจัย
  ช่องทางการให้บริการ
  ช่องทางการให้บริการ
  สั่งซื้อซีดี
  สั่งซื้อซีดี
  เว็บไซต์แนะนำ
  เว็บไซต์แนะนำ

   เงื่อนไขการใช้บริการ

   ข้อตกลงในการใช้ Website ระหว่าง บริษัท ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด และผู้ใช้

   ผู้ใดที่เข้าใช้ Website ถือว่าได้ยอมรับเงื่อนไขการให้บริการดังต่อไปนี้

   1. บริษัทศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด จัดให้มี Website นี้เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ที่สนใจค้นหาข้อมูลสถิติต่างๆ (ผู้ใช้) บริษัทฯ ให้อนุญาตเป็นการทั่วไปในการใช้ข้อมูล การถ่ายโอน (download) และถ่ายสำเนา โดยจะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขการให้บริการแบบทั่วไปของ Website ต่อไปนี้ หรือเงื่อนไขที่เฉพาะเจาะจงเป็นบางกรณี ดังที่ระบุเฉพาะในส่วนอื่น
   2. บทวิเคราะห์ การตีความ และข้อสรุป เป็นข้อมูลที่ได้มาจากหลายแหล่ง หรือเป็นความเห็นส่วนตัวของผู้เขียน และอาจไม่ใช่ความเห็นของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้แจ้งไว้

   ข้อยกเว้น

   3. ข้อมูลที่แสดงไว้นี้ จัดทำขึ้นโดยนำมาจากแหล่งต่าง ๆ ที่น่าจะเชื่อถือได้ แต่บริษัทฯ มิอาจรับรองความถูกต้องหรือความสมบูรณ์เพื่อการใช้ในทางการค้าหรือประโยชน์อื่นใด บริษัทฯ อาจมีการเปลี่ยนแปลงปรับปรุงข้อมูลเมื่อใดก็ได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ผู้ใช้ที่ต้องการคำยืนยันเกี่ยวกับความถูกต้องและความสมบูรณ์ จะต้องติดต่อเป็นทางการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรง บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในความเสียหาย สูญเสีย ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม หรือค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่เกิดจากการใช้ Website นี้ ไม่ว่าจะเป็นเพราะความไม่สมบูรณ์ ความผิดพลาด ความล่าช้าของข้อมูล การขาดความต่อเนื่องของการเชื่อมโยงอุปกรณ์ หรือความประมาทเลินเล่อใด ๆ ไม่ว่าจะมีผู้ใดได้แจ้งหรือแนะนำบริษัทฯ ก่อนหน้าเกี่ยวกับโอกาสที่จะเกิดปัญหาดังกล่าวหรือไม่
   4. ผู้ใช้ยอมรับและตระหนักดีว่า บริษัทฯ จะไม่ต้องรับผิดชอบต่อการกระทำใด ๆ ของผู้ใช้ทั้งสิ้น
   5. ข้อมูลใน Website อาจมีการแสดงความเห็น ข้อแนะนำ หรือบทความจากหลายแหล่ง กรณีเช่นนี้ บริษัทฯ ไม่ยืนยันความถูกต้องแน่นอน ความน่าเชื่อถือของข้อมูลดังกล่าว และผู้ใช้จะพึงพิจารณาข้อมูลต่าง ๆ ด้วยวิจารณญาณของตนเอง ดังนั้น บริษัทฯ ไม่ต้องรับผิดต่อผู้ใช้หรือบุคคลใดในความเสียหายใดจากการใช้ข้อมูลไม่ว่ากรณีใด ๆ รวมทั้งกรณีที่ความเสียหายดังกล่าวจะเกิดจากความไม่สมบูรณ์ ความไม่ถูกต้อง ความผิดพลาด ความทันสมัย ความสมบูรณ์ของข้อมูล การขาดความต่อเนื่องในการเชื่อมโยงอุปกรณ์ ปัญหาที่เกิดขึ้นจาก Computer Virus หรือการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในข้อมูลด้วย
   6. กรณีที่เกิดความเสียหายแก่บริษัทฯ อันเนื่องมาจากการดำเนินคดี การบังคับใช้สิทธิเรียกร้อง การชดเชยค่าเสียหาย ความรับผิดใดหรือค่าใช้จ่ายใด ๆ (รวมถึงค่าทนาย) ที่เกิดสืบเนื่องจากการใช้ Website ของผู้ใช้ ผู้ใช้รับจะชดใช้ความเสียหายดังกล่าวให้แก่บริษัทฯ ไม่ว่ากรณีดังกล่าวจะเกิดจากการที่ผู้ใช้บริการไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อบังคับของข้อตกลงนี้หรือไม่ ทั้งนี้หากผู้ใช้ไม่พอใจในข้อมูลที่แสดงหรือไม่พอใจในเงื่อนไขที่ระบุไว้นี้ข้อใด ผู้ใช้จะไม่มีสิทธิเรียกร้องอันใด เว้นแต่ผู้ใช้สามารถระงับการใช้ข้อมูลจาก Website นี้แต่โดยฝ่ายเดียว
   7. ข้อมูลใน Website นี้จะไม่ถือว่าเป็นคำแนะนำในการลงทุน หรือการเสนอซื้อเสนอขายใด ๆ ทั้งสิ้น

   การเชื่อมโยงกับ Website ของบุคคลที่สาม

   8. Website นี้มีการเชื่อมโยงกับ Website ของบุคคลที่สาม ทั้งนี้ เป็นเพียงการให้บริการเพื่อความสะดวกเท่านั้น ดังนั้น บริษัทฯ จึงไม่มีอำนาจควบคุม รับรอง ยืนยันความถูกต้องหรือความน่าเชื่อถือ หรือรับผิดชอบในเนื้อหาข้อมูลของ Website ของบุคคลที่สาม นอกจากนี้ ข้อมูลดังกล่าว อาจมีข้อจำกัดในการที่ผู้ใช้จะนำไปเผยแพร่อีกต่อหนึ่งตามกฎหมายลิขสิทธิ์ ดังนั้นผู้ใช้จะต้องติดต่อขออนุญาตใช้ลิขสิทธิ์ในข้อมูลดังกล่าวจากเจ้าของข้อมูลโดยตรง

   กฎหมายที่บังคับใช้

   9. การตีความ และการบังคับให้เป็นไปตามเงื่อนไขการให้บริการฉบับนี้ ให้เป็นไปตามกฎหมายไทย

   บททั่วไป

   10. บริษัทฯ สามารถระงับหรือจำกัดขอบเขตการเผยแพร่ข้อมูลหรือปรับปรุงข้อมูลต่าง ๆ เมื่อใดก็ได้ โดยไม่ต้องคำนึงถึงความจำเป็นในการใช้ข้อมูลของผู้ใช้ใด ๆ ทั้งสิ้น
   11. บริษัทฯ สามารถปฏิเสธสิทธิในการใช้ Website ทั้งหมดหรือบางส่วนแก่ผู้ใดก็ได้ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้าด้วย
   12. บริษัทฯ จะไม่ยกเว้นเงื่อนไขการให้บริการนี้ไม่ว่าส่วนใดให้แก่ผู้ใดทั้งสิ้น เว้นแต่จะทำเป็นลายลักษณ์อักษรและลงนามโดยผู้มีอำนาจ
   แผนผังเว็บไซต์ | เงื่อนไขการใช้บริการ ©สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2556 บริษัท ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด
   400/22 อาคารธนาคารกสิกรไทย ชั้น 3 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์: 0-22731144 โทรสาร: 0-22701018, 0-22701235, 0-22701569, 0-22714032