2 กรกฎาคม 2013
   AEC Data KASIKORNRESEARCH : ยา ผู้สูงอายุ สุขภาพ ค่าใช้จ่าย

   สิงคโปร์และไทยมีสัดส่วนผู้สูงอายุมากกว่าประเทศอื่นในอาเซียน สะท้อนการเข้าสู่การเป็นสังคมผู้สูงอายุ


   ไทยนำเข้ายาค่อนข้างสูงโดยเฉพาะจากอียูและสหรัฐฯ เพราะกลุ่มผู้บริโภคหลักคือผู้สูงอายุซึ่งมีจำนวนมาก


   หน่วยงานรัฐของไทยมีบทบาทสำคัญในการใช้จ่ายด้านสุขภาพสูงถึงร้อยละ 75 ของค่าใช้จ่ายทางสุขภาพรวม

   แผนผังเว็บไซต์ | เงื่อนไขการใช้บริการ ©สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2556 บริษัท ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด
   400/22 อาคารธนาคารกสิกรไทย ชั้น 3 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์: 0-22731144 โทรสาร: 0-22701018, 0-22701235, 0-22701569, 0-22714032