9 กรกฎาคม 2013
   AEC Data KASIKORNRESEARCH : หนี้ภาคครัวเรือน หนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ ปริมาณเงินฝาก สินเชื่อ

   มาเลเซียมีปริมาณเงินฝากมากที่สุดในกลุ่มประเทศอาเซียน-5 โดยไทยมีอัตราการขยายตัวของเงินฝากสูงสุดในกลุ่ม   ไทยและสิงคโปร์มีสัดส่วนสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยสูง ในขณะที่ผู้บริโภคชาวฟิลิปปินส์ มีสัดส่วนการใช้สินเชื่อบัตรเครดิตสูงสุดในกลุ่มอาเซียน-5


   ความกังวลเรื่องคุณภาพหนี้ของฟิลิปปินส์อยู่ในระดับที่สูง จากสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPLs) ของสินเชื่อบัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคลที่อยู่ในระดับสูง

   แผนผังเว็บไซต์ | เงื่อนไขการใช้บริการ ©สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2556 บริษัท ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด
   400/22 อาคารธนาคารกสิกรไทย ชั้น 3 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์: 0-22731144 โทรสาร: 0-22701018, 0-22701235, 0-22701569, 0-22714032