23 กรกฎาคม 2013
   AEC Data KASIKORNRESEARCH : อินเตอร์เน็ต ธุรกิจค้าปลีกทางอินเตอร์เน็ต สินค้าออนไลน์

   แม้จะมีอัตราส่วนผู้ใช้อินเตอร์เน็ตต่อประชากรต่ำ แต่เนื่องด้วยขนาดประเทศที่ใหญ่ ส่งผลให้อินโดนีเซียมีจำนวนผู้ใช้อินเตอร์เน็ตมากที่สุด   แม้จะมีจำนวนผู้ใช้อินเตอร์เน็ตมาก แต่ชาวอินโดนีเซียยังซื้อสินค้าออนไลน์ในสัดส่วนที่ต่ำ   อย่างไรก็ดี ประชากรอินโดนีเซียเริ่มให้ความสนใจในการซื้อของผ่านอินเตอร์เน็ตมากขึ้น ส่งผลให้ธุรกิจค้าปลีกทางอินเตอร์เน็ตขยายตัวโดดเด่น


   แผนผังเว็บไซต์ | เงื่อนไขการใช้บริการ ©สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2556 บริษัท ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด
   400/22 อาคารธนาคารกสิกรไทย ชั้น 3 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์: 0-22731144 โทรสาร: 0-22701018, 0-22701235, 0-22701569, 0-22714032