20 สิงหาคม 2013
   AEC Data KASIKORNRESEARCH : ทองคำ ทุนสำรองระหว่างประเทศ ดุลการค้า การถือครอง

   ไทยนำเข้าสินค้าทองคำที่ยังไม่ได้ขึ้นรูปมากที่สุดในกลุ่มประเทศอาเซียน-5 ในขณะที่ อินโดนีเซียเป็นผู้ส่งออกทองคำหลัก*ในภูมิภาค


   ปริมาณทุนสำรองเงินตราระหว่างประเทศในรูปของทองคำของไทยอยู่ในอันดับที่ 25* ของโลก โดยเป็นรองเพียงฟิลิปปินส์สำหรับกลุ่มอาเซียน


   มูลค่าทองคำต่อทุนสำรองเงินตราระหว่างประเทศของประเทศในอาเซียนลดลงจากปัจจัยทางด้านราคาทองในตลาดโลกเป็นสำคัญ

   แผนผังเว็บไซต์ | เงื่อนไขการใช้บริการ ©สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2556 บริษัท ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด
   400/22 อาคารธนาคารกสิกรไทย ชั้น 3 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์: 0-22731144 โทรสาร: 0-22701018, 0-22701235, 0-22701569, 0-22714032