3 กันยายน 2013
   AEC Data KASIKORNRESEARCH : เสื้อผ้า เครื่่องนุ่งห่ม การส่งออก ค่าจ้างแรงงานขั้นต่ำ สัดส่วนค่าใ้ช้จ่ายต่อเดือน

   เวียดนามเป็นผู้ส่งออกเครื่องนุ่มห่มรายใหญ่ของอาเซียนในปัจจุบัน..โดยมีมูลค่าส่งออกราวร้อยละ 3 ของโลก

   กัมพูชาและเวียดนามเป็นฐานการผลิตเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายที่สำคัญ เนื่องด้วยข้อได้เปรียบด้านค่าแรง


   มาเลเซียและสิงคโปร์มีค่าใช้จ่ายด้านเสื้อผ้าสูง..อันเป็นผลจากความนิยมเสื้อผ้าจากต่างประเทศและระดับค่าครองชีพที่ค่อนข้างสูง

   แผนผังเว็บไซต์ | เงื่อนไขการใช้บริการ ©สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2556 บริษัท ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด
   400/22 อาคารธนาคารกสิกรไทย ชั้น 3 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์: 0-22731144 โทรสาร: 0-22701018, 0-22701235, 0-22701569, 0-22714032