13 กันยายน 2013
   [AEC Plus]3 เดือนสุดท้ายของปี 2556 กับโจทย์เศรษฐกิจและการลงทุนใน ASEAN (กระแสทรรศน์ ฉบับที่ 2402)

              ASEAN หลายประเทศกำลังเป็นที่จับตาในประเด็นปัญหาเรื่องเสถียรภาพซึ่งการดำเนินนโยบายปฏิรูปเพื่อปรับเสถียรภาพทางเศรษฐกิจนั้น อาจจะเป็นสิ่งที่ทำให้เศรษฐกิจของบางประเทศในอาเซียนขยายตัวช้าลงซึ่งศูนย์วิจัยกสิกรไทยมองว่าทั้งปีนี้ จีดีพีของภูมิภาคอาจขยายตัวได้ในกรอบร้อยละ 4.7-5.3 โดยมีกรณีฐานที่ร้อยละ 5.1 ท่ามกลางปัจจัยกระทบจากภายนอกและภายใน

              ภายใต้สภาพแวดล้อมดังกล่าว นักลงทุนที่สนใจหรือกำลังทำธุรกิจในภูมิภาคอาจจะต้องติดตามสามประเด็นสำคัญซึ่งได้แก่ 1) เรียงลำดับความสำคัญของปัจจัยด้านเศรษฐกิจ 2)บริหารจัดการความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน และ 3)ติดตามการเปลี่ยนแปลงของเกณฑ์/นโยบายการลงทุน

    มองไปข้างหน้า ศูนย์วิจัยกสิกรไทยประเมินว่าสถานการณ์ฝุ่นตลบทางเศรษฐกิจและการเมืองทั่วโลกน่าจะคลี่คลายไปในทิศทางที่มีความชัดเจนมากขึ้น  ซึ่งจะส่งผลดีต่อภาวะตลาดเงินและตลาดทุนโลก และผ่อนแรงกระทบต่อ ASEAN จากการเคลื่อนย้ายทุนของนักลงทุนต่างชาติ ขณะเดียวกันสำหรับกลุ่มประเทศ ASEAN เอง ศูนย์วิจัยกสิกรไทยมองว่าการใช้นโยบายเศรษฐกิจและการลงทุน รวมทั้งมาตรการรองรับแรงกระทบจากภายนอก น่าจะมีส่วนกระตุ้นเศรษฐกิจโดยภาพรวมได้ในช่วงท้ายของปี อันจะช่วยประคับประคองความน่าสนใจของ ASEAN ในมุมของการเป็นเป้าหมายการลงทุนหรือ Investment Destination โดยสำหรับทิศทางการลงทุนโดยภาพรวมนั้น ศูนย์วิจัยกสิกรไทย มองว่ามูลค่าการลงทุนทางตรงหรือ FDI ของ ASEAN ปี2556 ว่าน่าจะอยู่ที่ 111.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เติบโตจากปี 2555 ร้อยละ 3.7   โดยประเทศที่จะได้รับ FDI มากที่สุดสามอันดับแรก ได้แก่ สิงคโปร์ (58.0 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ) อินโดนีเซีย (20.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ) และมาเลเซีย (10.2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ) ตามลำดับ

   แผนผังเว็บไซต์ | เงื่อนไขการใช้บริการ ©สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2556 บริษัท ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด
   400/22 อาคารธนาคารกสิกรไทย ชั้น 3 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์: 0-22731144 โทรสาร: 0-22701018, 0-22701235, 0-22701569, 0-22714032