8 ตุลาคม 2013
   AEC Data KASIKORNRESEARCH : การวิจัยและพัฒนา R&D สิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ ค่าใช้จ่าย

   ถึงแม้จำนวนการจดสิทธิบัตรการประดิษฐ์ของไทยมีน้อยกว่าเวียดนามและฟิลิปปินส์ แต่สัดส่วนการจดทะเบียนโดยบุคคลท้องถิ่นมีสัดส่วนมากกว่า


   สัดส่วนค่าใช้จ่ายทางด้านการวิจัยและพัฒนา (R&D) ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ของสิงคโปร์อยู่ในระดับสูงที่สุดในอาเซียน


   แม้การใช้ซอฟต์แวร์ละเมิดลิขสิทธิ์ยังอยู่ในสัดส่วนสูงเกินครึ่ง แต่พบพัฒนาการที่ดีขึ้นในหลายประเทศของอาเซียน

   แผนผังเว็บไซต์ | เงื่อนไขการใช้บริการ ©สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2556 บริษัท ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด
   400/22 อาคารธนาคารกสิกรไทย ชั้น 3 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์: 0-22731144 โทรสาร: 0-22701018, 0-22701235, 0-22701569, 0-22714032