15 ตุลาคม 2013
   AEC Data KASIKORNRESEARCH : พลังงาน การบริโภคน้ำมัน ก๊าซธรรมชาติ ถ่านหิน

   ไทยมีความยั่งยืนของปริมาณสำรองถ่านหินมากถึง 68 ปี ในขณะที่เวียดนามมีความยั่งยืนในส่วนของน้ำมันดิบและก๊าซธรรมชาติมากที่สุด


   สิงคโปร์มีสัดส่วนการบริโภคน้ำมันและก๊าซธรรมชาติมากที่สุด ส่วนเวียดนามพึ่งพาพลังงานทดแทนในสัดส่วนค่อนข้างสูงโดยเฉพาะไฟฟ้าพลังน้ำ


   ประเทศในอาเซียนส่วนใหญ่ขาดดุลการค้าน้ำมัน โดยหลายประเทศเน้นการนำเข้าน้ำมันดิบเพื่อแปรรูปในประเทศ ยกเว้นอินโดนีเซียที่เน้นนำเข้าน้ำมันกลั่น

   แผนผังเว็บไซต์ | เงื่อนไขการใช้บริการ ©สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2556 บริษัท ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด
   400/22 อาคารธนาคารกสิกรไทย ชั้น 3 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์: 0-22731144 โทรสาร: 0-22701018, 0-22701235, 0-22701569, 0-22714032