15 พฤศจิกายน 2013
   [AECPlus] ธุรกิจประกันชีวิตไทย…..ยังต้องเผชิญหลายปัจจัยท้าทายในการบุกตลาดประเทศกลุ่ม CLMV ท่ามกลางการเปิดเสรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (กระแสทรรศน์ ฉบับที่ 2428)

               ท่ามกลางกระแสการเปิดเสรีของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558 นั้น แม้ว่าไทยจะยังไม่ได้ผูกพันการเปิดเสรีภาคบริการด้านการเงินที่ชัดเจน แต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่ากระแสดังกล่าวได้สร้างความตื่นตัวให้กับผู้ให้บริการในธุรกิจการเงินของไทยและประเทศสมาชิกอาเซียนในการทำความเข้าใจและศึกษาถึงตลาดประเทศสมาชิกอื่นๆ เพื่อแสวงหาโอกาสทางธุรกิจที่มีศักยภาพในอนาคต ทั้งนี้ สำหรับธุรกิจประกันชีวิตนั้น จุดสนใจของผู้ประกอบการไทยน่าจะอยู่ที่ตลาดในกัมพูชา ลาว พม่าและเวียดนาม (กลุ่มประเทศ CLMV) เนื่องจากยังคงมีขนาดเล็กและมีศักยภาพในการเติบโตอีกมาก ขณะที่ ทางการของหลายประเทศในกลุ่ม CLMV เปิดโอกาสให้นักลงทุนต่างชาติที่สนใจสามารถเข้าไปขยายธุรกิจได้ในรูปแบบของการร่วมทุน หรือจัดตั้งบริษัทย่อยโดยถือหุ้น 100% ได้   อย่างไรก็ตาม ยังมีปัจจัยท้าทายหลายประการสำหรับการเข้าไปขยายธุรกิจประกันชีวิตในประเทศกลุ่ม CLMV  อาทิ สภาพแวดล้อมการแข่งขัน ความท้าทายจากโครงสร้างพื้นฐานและโครงสร้างตลาดเงินตลาดทุนที่ยังไม่พัฒนา รวมถึงนโยบายของรัฐที่ยังไม่ส่งเสริมการพัฒนาตลาดประกันชีวิตเท่าที่ควร ทั้งนี้ คงต้องยอมรับว่า การฝ่าวงล้อมของปัจจัยท้าทายดังกล่าว คงต้องอาศัยระยะเวลา ควบคู่กับการเกาะพัฒนาการทางเศรษฐกิจ สังคม และโครงสร้างพื้นฐานของประเทศเหล่านั้น ดังนั้น แม้ประเทศในกลุ่ม CLMV จะมีความน่าสนใจ แต่บริษัทประกันชีวิตในประเทศไทยคงต้องพิจารณาอย่างรอบคอบและชั่งน้ำหนักถึงความท้าทายที่จะต้องเผชิญ ซึ่งหากความท้าทายและอุปสรรคเหล่านี้ไม่ได้ถูกลดทอนไปตามการพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ แล้ว การเข้าไปเป็นผู้เล่นรายใหม่ในธุรกิจประกันชีวิตของประเทศเหล่านี้ ก็อาจไม่ตอบโจทย์เรื่องความคุ้มค่าที่ชัดเจนก็เป็นได้

   แผนผังเว็บไซต์ | เงื่อนไขการใช้บริการ ©สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2556 บริษัท ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด
   400/22 อาคารธนาคารกสิกรไทย ชั้น 3 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์: 0-22731144 โทรสาร: 0-22701018, 0-22701235, 0-22701569, 0-22714032