15 พฤศจิกายน 2013
   ไต้ฝุ่นไห่เยี่ยนถล่มฟิลิปปินส์ คาดเศรษฐกิจชะลอตัวแต่ในระยะยาวยังเติบโตได้ดี (กระแสทรรศน์ ฉบับที่ 2429)

   เมื่อวันที่ 8 พ.ย. ที่ผ่านมานั้น พายุไต้ฝุ่น ไห่เยี่ยน” (Haiyan) ซึ่งนับว่าเป็นไต้ฝุ่นที่มีความรุนแรงมากที่สุดในโลกในรอบปี 2556 ได้เคลื่อนตัวขึ้นฝั่งทางตอนกลางของฟิลิปปินส์และสร้างความเสียหายให้กับฟิลิปปินส์อย่างร้ายแรงทั้งในส่วนของที่พักอาศัย ระบบไฟฟ้า น้ำประปา และระบบการสื่อสารรวมเป็นบริเวณกว้างกว่า 40 จังหวัด โดย ณ วันที่ 14 พ.ย.56 คณะกรรมการบรรเทาและจัดการความเสี่ยงสาธารณะภัยของฟิลิปปินส์ (National Disaster Risk Reduction and Management Council) รายงานตัวเลขจำนวนผู้เสียชีวิตอย่างเป็นทางการซึ่งมีประมาณ 2,400 คน อนึ่ง ในเบื้องต้นคาดว่ามีผู้ได้รับผลกระทบรวมทั้งสิ้นเกือบ 10 ล้านคน

   ศูนย์วิจัยกสิกรไทยมองว่า ผลของพายุไต้ฝุ่นไห่เยี่ยนจะส่งผลให้เศรษฐกิจฟิลิปปินส์ทั้งปี 2556 ขยายตัวได้ร้อยละ 6.5 ซึ่งน้อยกว่าตัวเลขที่เคยประมาณการไว้ที่ร้อยละ 6.8 อย่างไรก็ดี เศรษฐกิจฟิลิปปินส์น่าจะฟื้นตัวขึ้นได้ในระยะถัดไป โดยในปี 2557 ศูนย์วิจัยกสิกรไทยประเมินว่าเศรษฐกิจฟิลิปปินส์จะยังคงเติบโตสูงในระดับร้อยละ 6.9 จากปัจจัยกระตุ้นเศรษฐกิจ อาทิ การจับจ่ายใช้สอยของประชาชนเพื่อซ่อมแซ่มบ้านเรือน และงานบูรณะก่อสร้างของภาครัฐ เป็นต้น

             ทั้งนี้ ความต้องการสินค้าอุปโภคบริโภคที่เพิ่มขึ้นจากความเสียหายต่อภาคเกษตรกรรมและภาคการผลิตบางส่วน ตลอดจนการบูรณะฟื้นฟูความเสียหายจากภัยพิบัติดังกล่าว ทำให้ในช่วงระยะจากนี้ต่อเนื่องถึงปี 2557 ฟิลิปปินส์อาจมีความต้องการนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศ รวมทั้งจากประเทศไทยเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะสินค้ากลุ่มอาหารและเครื่องดื่ม และวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง เป็นต้น โดยในปี 2556 ศูนย์วิจัยกสิกรไทยคาดว่า การส่งออกของไทยไปยังฟิลิปปินส์จะมีมูลค่าประมาณ 5,029.21 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ขยายตัวร้อยละ 3.5

   แผนผังเว็บไซต์ | เงื่อนไขการใช้บริการ ©สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2556 บริษัท ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด
   400/22 อาคารธนาคารกสิกรไทย ชั้น 3 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์: 0-22731144 โทรสาร: 0-22701018, 0-22701235, 0-22701569, 0-22714032