13 ธันวาคม 2013
   ส่งออกเครื่องใช้ไฟฟ้าปี’57 ... คาดขยายตัวร้อยละ 3.3-6.3 แรงหนุนหลัก CLMV และฟุตบอลโลก 57 (กระแสทรรศน์ ฉบับที่ 2437)

            การส่งออกเครื่องใช้ไฟฟ้าในช่วง 10 เดือนแรกของปี 2556 ที่ผ่านมา ขยายตัวร้อยละ 0.72 หรือมีมูลค่า 19,329 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เนื่องจากได้รับผลกระทบจากเศรษฐกิจของแต่ละประเทศแกนหลัก อย่างไรก็ดี ยังมีแรงหนุนจากตลาดอาเซียนที่ขยายตัวสูง โดยเฉพาะ CLMV ขยายตัวถึงร้อยละ 27.6 ภาพรวมการส่งออกเครื่องใช้ไฟฟ้าปี 2556 ศูนย์วิจัยกสิกรไทย คาดว่าจะมีมูลค่า 22,880 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือขยายตัวร้อยละ 0.4 (YoY)

          ส่งออกเครื่องใช้ไฟฟ้าปี 2557 คาดว่าน่าจะมีแนวโน้มดีขึ้น จากปัจจัยหนุน ได้แก่ การขยายตัวการส่งออกที่สูงไปยังตลาด CLMV และมีแนวโน้มการเติบโตที่สูงกว่าตลาดอาเซียนโดยรวมเกือบสองเท่าตัว เศรษฐกิจของประเทศคู่ค้าหลักคาดว่าจะปรับตัวดีขึ้น มหกรรมฟุตบอลโลกปี 2557 หนุนโทรทัศน์และส่วนประกอบ ทั้งนี้ ศูนย์วิจัยกสิกรไทย คาดว่า การส่งออกเครื่องรับโทรทัศน์และส่วนประกอบในปี 2557 น่าจะมีมูลค่าประมาณ 3,100-3,200 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือขยายตัวร้อยละ 10.3-13.9 (YoY) จากปัจจัยและแนวโน้มดังกล่าวข้างต้น โดยศูนย์วิจัยกสิกรไทย คาดว่า ภาพรวมของมูลค่าการส่งออกเครื่องใช้ไฟฟ้าในปี 2557 น่าจะมีมูลค่าประมาณ 23,630-24,320 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือขยายตัวร้อยละ 3.3-6.3 (YoY)

         สำหรับแนวโน้มในระยะปานกลาง อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าไทยน่าจะยังคงได้รับแรงผลักดันจากการลงทุนของต่างชาติ แต่การดึงดูดการลงทุนน่าจะเริ่มเผชิญการแข่งขันที่รุนแรงขึ้นและปัจจัยที่เคยเอื้อการลงทุนมีแนวโน้มลดลง โดยเฉพาะปัญหาการขาดแคลนแรงงาน ตลอดจนต้นทุนการดำเนินการที่สูงขึ้นจากหลายปัจจัย เช่น ค่าจ้างแรงงานที่สูงกว่าบางประเทศ (อินโดนีเซีย หรือเวียดนาม) ซึ่งประเด็นที่ต้องติดตามคือ นโยบายส่งเสริมการลงทุนใหม่ของ BOI ที่จะแล้วเสร็จภายในธันวาคม 2556

   แผนผังเว็บไซต์ | เงื่อนไขการใช้บริการ ©สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2556 บริษัท ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด
   400/22 อาคารธนาคารกสิกรไทย ชั้น 3 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์: 0-22731144 โทรสาร: 0-22701018, 0-22701235, 0-22701569, 0-22714032