28 พฤศจิกายน 2014
   สายการบินโลว์คอสต์’58 ... เติบโตรับการเปิดเสรีการบินอาเซียนหนุนโอกาสไทยเป็นศูนย์กลางการบินภูมิภาค (กระแสทรรศน์ ฉบับที่ 2562)

              สำหรับในปี 2558 คาดว่า ธุรกิจสายการบินโลว์คอสต์ของไทยน่าจะเติบโต จากจำนวนผู้โดยสารภายในประเทศที่ขยายตัวต่อเนื่องจากปี 2557 และจากจำนวนผู้โดยสารระหว่างประเทศที่น่าจะขยายตัวจากการเปิดเสรีการบินอาเซียน ซึ่งประเทศไทยนับได้ว่ามีความคืบหน้าในการเปิดน่านฟ้าเสรีเป็นอันดับต้นๆ ของอาเซียน โดยได้มีการทยอยให้สัตยาบันการลงนามพิธีสารแนบท้ายฉบับต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้เกิดการเพิ่มเส้นทางและความถี่ของเที่ยวบินระหว่างไทยกับประเทศอาเซียนอื่นอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ สถานการณ์ของสายการบินโลว์คอสต์ลองฮอล์ (Low Cost Long Haul) ของไทย ซึ่งถือเป็นเซ็กเมนต์ใหม่ในธุรกิจการบิน น่าจะมีความคึกคักจากการเปิดตัวสายการบินใหม่และการแข่งขันกันขยายเส้นทางการบินเพื่อช่วงชิงส่วนแบ่งทางการตลาด 
              ทั้งนี้ ธุรกิจสายการบินโลว์คอสต์ของไทยยังคงมีโอกาสที่สดใส ซึ่งการเติบโตดังกล่าวแม้ในมุมหนึ่งจะก่อให้การเข้ามาแข่งขันของสายการบินต่างชาติ อันเป็นประเด็นท้าทายของอุตสาหกรรมการบินโลว์คอสต์ แต่อย่างไรก็ดี หากพิจารณาอีกแง่หนึ่ง ก็น่าจะก่อให้เกิดประโยชน์เนื่องจากจะเป็นการดึงดูดให้สายการบินต่างชาติเข้ามาทำการบินยังประเทศไทยมากยิ่งขึ้น อันจะเป็นส่วนสําคัญในการส่งเสริมและพัฒนาให้ประเทศไทยสามารถเป็นศูนย์กลางทางการบินของภูมิภาคอาเซียนได้ ซึ่งสอดคล้องกับแผนการเตรียมความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานของภาครัฐเพื่อรองรับธุรกิจสายการบินโลว์คอสต์ ซึ่งได้แก่ การพัฒนาสนามบินดอนเมือง และสนามบินภูมิภาคทั่วประเทศ
              ดังนั้น ศูนย์วิจัยกสิกรไทย คาดว่า ในปี 2558 ธุรกิจสายการบินโลว์คอสต์ยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยคาดว่าจะมีผู้โดยสารสายการบินโลว์คอสต์เดินทางมายังสนามบินสุวรรณภูมิและสนามบินดอนเมือง ซึ่งเป็นสนามบินหลักและรองของประเทศ รวมทั้งสิ้น 29.22-30.63 ล้านคน เพิ่มขึ้นร้อยละ 24-30 (Y-o-Y) จากจำนวนผู้โดยสารที่น่าจะขยายตัวจากการเปิดเสรีการบินอาเซียน และสถานการณ์ของสายการบินโลว์คอสต์ลองฮอล์ (Low Cost Long Haul) ของไทยที่คึกคัก

   แผนผังเว็บไซต์ | เงื่อนไขการใช้บริการ ©สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2556 บริษัท ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด
   400/22 อาคารธนาคารกสิกรไทย ชั้น 3 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์: 0-22731144 โทรสาร: 0-22701018, 0-22701235, 0-22701569, 0-22714032