Display mode (Doesn't show in master page preview)

2 พฤษภาคม 2562

Econ Digest

ประชุม 8 พ.ค. คาด กนง. คงดอกเบี้ย

ศูนย์วิจัยกสิกรไทยคาด กนง. จะคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ 1.75% ในการประชุมวันที่ 8 พ.ค. นี้ เพื่อรอดูพัฒนาการของเศรษฐกิจไทย และผลการดำเนินนโยบายการเงินแบบเฉพาะเจาะจงต่อการดูแลเสถียรภาพเศรษฐกิจ ขณะที่มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจไทยช่วงกลางปีของรัฐฯ น่าจะช่วยลดปัจจัยเสี่ยงต่อเศรษฐกิจลงบางส่วน

ทั้งนี้ เครื่องชี้เศรษฐกิจไทยช่วง 3 เดือนแรกปีนี้ ส่งสัญญาณถึงแรงขับเคลื่อนการเติบโตเศรษฐกิจไทยที่มีแนวโน้มชะลอลง จากการส่งออกที่หดตัว การท่องเที่ยวที่ยังโตในระดับต่ำ ขณะที่ในประเทศแม้ว่าจะมีการขยายตัวที่ดี แต่ก็เริ่มส่งสัญญาณชะลอตัว ซึ่งแนวโน้มดังกล่าวอาจทำให้เศรษฐกิจไทยครึ่งปีแรกโตราว 3.3-3.4% ส่งผลให้ กนง. จำเป็นที่ต้องใช้นโยบายการเงินผ่อนปรนเพื่อประคองการเติบโตของเศรษฐกิจในช่วงที่เหลือของปี นอกจากนี้ เงินเฟ้อที่มีความเสี่ยงจะเพิ่มขึ้นในระดับต่ำ ยังคงเป็นปัจจัยสนับสนุนการคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายในช่วงที่เหลือของปีนี้เป็นอย่างน้อย

มองไปข้างหน้า กนง. คงรอติดตามประเด็นความเสี่ยงต่อเสถียรภาพ การจัดตั้งรัฐบาล มาตรการทางการคลังในการกระตุ้นเศรษฐกิจ และเศรษฐกิจต่างประเทศอย่างใกล้ชิด

Scan QR Code


QR Code

หมายเหตุ

รายงานวิจัยฉบับนี้จัดทำเพื่อเผยแพร่ทั่วไป โดยจัดทำขึ้นจากแหล่งข้อมูลต่างๆ ที่น่าเชื่อถือ แต่บริษัทฯ มิอาจรับรองความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือ หรือความสมบูรณ์เพื่อใช้ในทางการค้าหรือประโยชน์อื่นใด บริษัทฯ อาจมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้ตลอดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ผู้ใช้ข้อมูลต้องใช้ความระมัดระวังในการใช้ข้อมูลต่างๆ ด้วยวิจารณญาณตนเองและรับผิดชอบในความเสี่ยงเองทั้งสิ้น บริษัทฯ จะไม่รับผิดต่อผู้ใช้หรือบุคคลใดในความเสียหายใดจากการใช้ข้อมูลดังกล่าว ข้อมูลในรายงานฉบับนี้จึงไม่ถือว่าเป็นการให้ความเห็น หรือคำแนะนำในการตัดสินใจทางธุรกิจ แต่อย่างใดทั้งสิ้น

Econ Digest