Display mode (Doesn't show in master page preview)

9 พฤษภาคม 2562

Econ Digest

วันพืชมงคล ปีนี้ พระโคกิน...

วันพืชมงคล ปีนี้ พระโคกิน...

"ข้าว" พยากรณ์ว่า "ธัญญาหาร ผลาหาร จะบริบูรณ์ดี"
"น้ำ หญ้า" พยากรณ์ว่า "น้ำท่าจะบริบูรณ์พอสมควร ธัญญาหาร ผลาหาร ภักษาหาร มังสาหารจะอุดมสมบูรณ์"

ย้อนกลับมาดูแนวโน้มภาคเกษตรปี 2562 ว่าเป็นอย่างไร? ศูนย์วิจัยกสิกรไทย คาดการณ์ภาพรวมระดับราคาสินค้าเกษตรเฉลี่ยทั้งปี 2562 จะยังทรงตัวใกล้เคียงปีก่อน โดยหดตัวเพียงเล็กน้อยที่ร้อยละ 0.1-0.5 (YoY) ทั้งนี้ ราคาข้าวยังทรงตัวในระดับสูงใกล้เคียงกับปีก่อนหน้า ขณะที่แนวโน้มราคายางพาราดูมีเสถียรภาพมากขึ้น โดยเฉพาะในจังหวะที่ประเทศผู้ส่งออกหลักใช้มาตรการจำกัดการส่งออกอยู่

#ราคาสินค้าเกษตร

Scan QR Code


QR Code

หมายเหตุ

รายงานวิจัยฉบับนี้จัดทำเพื่อเผยแพร่ทั่วไป โดยจัดทำขึ้นจากแหล่งข้อมูลต่างๆ ที่น่าเชื่อถือ แต่บริษัทฯ มิอาจรับรองความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือ หรือความสมบูรณ์เพื่อใช้ในทางการค้าหรือประโยชน์อื่นใด บริษัทฯ อาจมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้ตลอดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ผู้ใช้ข้อมูลต้องใช้ความระมัดระวังในการใช้ข้อมูลต่างๆ ด้วยวิจารณญาณตนเองและรับผิดชอบในความเสี่ยงเองทั้งสิ้น บริษัทฯ จะไม่รับผิดต่อผู้ใช้หรือบุคคลใดในความเสียหายใดจากการใช้ข้อมูลดังกล่าว ข้อมูลในรายงานฉบับนี้จึงไม่ถือว่าเป็นการให้ความเห็น หรือคำแนะนำในการตัดสินใจทางธุรกิจ แต่อย่างใดทั้งสิ้น

Econ Digest