Display mode (Doesn't show in master page preview)

14 พฤษภาคม 2562

Econ Digest

ผลสำรวจความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจหลังการเลือกตั้งปี 62

ศูนย์วิจัยกสิกรไทยสำรวจความเชื่อมั่นของครัวเรือนและผู้ประกอบการต่อเศรษฐกิจไทยหลังการเลือกตั้งปี 2562 โดยสำรวจ ณ วันที่ 3 เม.ย. 2562 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามที่ มีความเชื่อมั่นต่อเศรษฐกิจไทยเพิ่มขึ้น" มีสัดส่วนอยู่ที่ 28% ผู้ที่ มีความเชื่อมั่นต่อเศรษฐกิจไทยไม่เปลี่ยนแปลง" มีสัดส่วนอยู่ที่ 41.1% และผู้ที่ มีความเชื่อมั่นต่อเศรษฐกิจไทยลดลง" มีสัดส่วนอยู่ที่ 30.5%

ทั้งนี้ ผู้ที่มีความเชื่อมั่นไม่เปลี่ยนแปลงซึ่งเป็นคนส่วนใหญ่ของผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนหนึ่งมองว่า สถานการณ์ทางการเมืองในระยะต่อไปน่าจะมีผลต่อชีวิตความเป็นอยู่ของตนเองอย่างจำกัด สำหรับผู้ตอบแบบสอบถามที่มีความเชื่อมั่นเพิ่มขึ้นส่วนใหญ่ให้น้ำหนักต่อการเบิกจ่ายที่ต่อเนื่องของภาครัฐ โดยเฉพาะการผลักดันการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานใหม่ ๆ การเร่งเบิกจ่ายของโครงการโครงสร้างพื้นฐานที่ดำเนินการอยู่ ซึ่งมองว่ามีความสำคัญต่อการขยายตัวของเศรษฐกิจในปีนี้ โดยเฉพาะความต่อเนื่องของการลงทุนภาครัฐน่าจะเป็นการรักษาฐานความเชื่อมั่นของเศรษฐกิจไทย และเป็นแรงประคองการเติบโตของเศรษฐกิจไทยที่สำคัญในช่วงรอยต่อทางการเมือง#เลือกตั้ง #ผลสำรวจ #โครงสร้างพื้นฐาน

Scan QR Code


QR Code

หมายเหตุ

รายงานวิจัยฉบับนี้จัดทำเพื่อเผยแพร่ทั่วไป โดยจัดทำขึ้นจากแหล่งข้อมูลต่างๆ ที่น่าเชื่อถือ แต่บริษัทฯ มิอาจรับรองความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือ หรือความสมบูรณ์เพื่อใช้ในทางการค้าหรือประโยชน์อื่นใด บริษัทฯ อาจมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้ตลอดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ผู้ใช้ข้อมูลต้องใช้ความระมัดระวังในการใช้ข้อมูลต่างๆ ด้วยวิจารณญาณตนเองและรับผิดชอบในความเสี่ยงเองทั้งสิ้น บริษัทฯ จะไม่รับผิดต่อผู้ใช้หรือบุคคลใดในความเสียหายใดจากการใช้ข้อมูลดังกล่าว ข้อมูลในรายงานฉบับนี้จึงไม่ถือว่าเป็นการให้ความเห็น หรือคำแนะนำในการตัดสินใจทางธุรกิจ แต่อย่างใดทั้งสิ้น

Econ Digest