Display mode (Doesn't show in master page preview)

27 พฤษภาคม 2562

Econ Digest

เศรษฐกิจไทยครึ่งปีหลัง

เศรษฐกิจไทยไตรมาส 1/2562 ชะลอตัวต่ำสุดในรอบ 17 ไตรมาส อยู่ที่ 2.8% ต่อปี ต่ำกว่าที่ตลาดคาดไว้ที่ 3.2% จากการส่งออกที่หดตัวลงตามการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกและผลกระทบจากสงครามการค้า ขณะที่การใช้จ่ายในประเทศทั้งการบริโภคและการลงทุนภาคเอกชนยังเป็นตัวหนุนให้เศรษฐกิจไทยยายตัวเป็นบวกได้ ซึ่งคาดว่าภาพรวมเศรษฐกิจดังกล่าวจะต่อเนื่องไปยังไตรมาส 2 ทั้งนี้ ต้องติดตามภาวะภัยแล้งที่อาจลากยาวไปถึงเดือนก.ค.ซึ่งจะทำให้รายได้เกษตรกรในไตรมาส 2 ลดลง

เศรษฐกิจไทยครึ่งปีหลัง 2562 ยังมีความไม่แน่นอน จากสงครามการค้าที่อาจมีมาตรการกีดกันทางการค้าเพิ่มเติม ซึ่งจะกระทบการค้าโลกและการส่งออกทั้งปีของไทยให้ขยายตัวต่ำกว่าที่ประเมินไว้ที่ 3.2% (กรอบประมาณการ 2.5-3.5%) สำหรับปัจจัยในประเทศต้องติดตามการจัดตั้งรัฐบาล คำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี และการผลักดันงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 ซึ่งจะมีผลต่อความเชื่อมั่นต่อเศรษฐกิจไทย

เบื้องต้น ศูนย์วิจัยกสิกรไทยยังคงประมาณการขยายตัวของเศรษฐกิจไทยปี 2562 ที่ 3.7% เพื่อรอประเมินความไม่แน่นอนทั้งในและนอกประเทศ ซึ่งหากสถานการณ์ลากยาวออกไป จะทำให้ GDP ทั้งปี 2562 ขยายตัวโน้มเข้าสู่กรอบล่างของประมาณการที่ 3.2-3.9%#เศรษฐกิจไทย #ส่งออก #สงครามการค้า

Scan QR Code


QR Code

หมายเหตุ

รายงานวิจัยฉบับนี้จัดทำเพื่อเผยแพร่ทั่วไป โดยจัดทำขึ้นจากแหล่งข้อมูลต่างๆ ที่น่าเชื่อถือ แต่บริษัทฯ มิอาจรับรองความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือ หรือความสมบูรณ์เพื่อใช้ในทางการค้าหรือประโยชน์อื่นใด บริษัทฯ อาจมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้ตลอดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ผู้ใช้ข้อมูลต้องใช้ความระมัดระวังในการใช้ข้อมูลต่างๆ ด้วยวิจารณญาณตนเองและรับผิดชอบในความเสี่ยงเองทั้งสิ้น บริษัทฯ จะไม่รับผิดต่อผู้ใช้หรือบุคคลใดในความเสียหายใดจากการใช้ข้อมูลดังกล่าว ข้อมูลในรายงานฉบับนี้จึงไม่ถือว่าเป็นการให้ความเห็น หรือคำแนะนำในการตัดสินใจทางธุรกิจ แต่อย่างใดทั้งสิ้น

Econ Digest