Display mode (Doesn't show in master page preview)

29 พฤษภาคม 2562

Econ Digest

โจทย์เร่งด่วนรัฐบาลไทยชุดใหม่ ... ผลักดัน FTA ไทย-EU กำหนดกรอบเวลาที่ชัดเจน

ศูนย์วิจัยกสิกรไทยมองว่า หลังไทยจัดตั้งรัฐบาลชุดใหม่สำเร็จ การเร่งผลักดันให้เกิด FTA ไทยกับ EU เป็นสิ่งที่ควรให้ความสำคัญเป็นลำดับแรก ๆ เนื่องจากการส่งออกของไทยไป EU กำลังเผชิญความเสี่ยงในการสูญเสียพื้นที่ตลาด หาก EU ทำ FTA กับหลายประเทศในอาเซียนสำเร็จ ทั้งนี้ FTA ไทยกับ EU ไม่เพียงช่วยรักษาส่วนแบ่งตลาดของไทยใน EU ยังมีผลต่อการพัฒนาการผลิตแห่งอนาคตของไทยด้วย

ใจความสำคัญของการเจรจา FTA ไทยกับ EU คือ กรอบเวลาการเปิดเสรีที่ชัดเจน ซึ่งถ้าเปิดเสรีได้ในเวลาไล่เลี่ยกับประเทศเพื่อนบ้านก็จะส่งผลดีต่อไทย โดยประหยัดค่าภาษีสินค้านำเข้า EU ได้ปีละ 1,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เปิดโอกาสแก่สินค้าใหม่ของไทยในกลุ่มอาหารแปรรูป ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ และยานยนต์ ช่วยดึงดูดการลงทุนที่ใช้เทคโนโลยีสูงขึ้นในกลุ่ม ICs แผงวงจรไฟฟ้า ไดโอท เซมิคอนดักเตอร์ และชิ้นส่วนยานยนต์ พัฒนาห่วงโซ่การผลิตให้รองรับสินค้าเทคโนโลยีขั้นสูงมากขึ้น เพิ่มโอกาสให้ไทยเป็นศูนย์กลางการผลิตเทคโนโลยีนวัตกรรมแห่งอนาคตของภูมิภาค

แต่ถ้าไทยไม่สามารถเร่งผลักดันให้เกิด FTA ได้ภายใต้กรอบเวลาที่ชัดเจน ไม่เพียงอาจเสียเวลาและโอกาสการพัฒนาการผลิตที่สอดคล้องกับเทคโนโลยีแห่งอนาคต ยังอาจจะสูญเสียผู้ลงทุนในกลุ่มเทคโนโลยีปัจจุบันไปให้แหล่งผลิตอื่นในอาเซียน และสูญเสียบทบาทการเป็นศูนย์กลางการผลิตและส่งออกของอาเซียนไป#FTA #EU #ส่งออก

Scan QR Code


QR Code

หมายเหตุ

รายงานวิจัยฉบับนี้จัดทำเพื่อเผยแพร่ทั่วไป โดยจัดทำขึ้นจากแหล่งข้อมูลต่างๆ ที่น่าเชื่อถือ แต่บริษัทฯ มิอาจรับรองความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือ หรือความสมบูรณ์เพื่อใช้ในทางการค้าหรือประโยชน์อื่นใด บริษัทฯ อาจมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้ตลอดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ผู้ใช้ข้อมูลต้องใช้ความระมัดระวังในการใช้ข้อมูลต่างๆ ด้วยวิจารณญาณตนเองและรับผิดชอบในความเสี่ยงเองทั้งสิ้น บริษัทฯ จะไม่รับผิดต่อผู้ใช้หรือบุคคลใดในความเสียหายใดจากการใช้ข้อมูลดังกล่าว ข้อมูลในรายงานฉบับนี้จึงไม่ถือว่าเป็นการให้ความเห็น หรือคำแนะนำในการตัดสินใจทางธุรกิจ แต่อย่างใดทั้งสิ้น

Econ Digest