Display mode (Doesn't show in master page preview)

19 มิถุนายน 2562

Econ Digest

คาดปี 62 ตลาดรถจักรยานยนต์หดตัว 2 % ทำยอดขาย 1.75 ล้านคัน

ศูนย์วิจัยกสิกรไทย คาดว่าในปี 2562 ยอดขายรถจักรยานยนต์จะทำได้ประมาณ 1,755,000 คัน หรือหดตัว 2% จากที่เคยทำได้ 1,788,323 คัน ในปี 2561 สาเหตุจากตลาดอยู่ในภาวะอิ่มตัว ภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวลงจากสงครามการค้าที่ยืดเยื้อ และสถานการณ์แนวโน้มราคาสินค้าเกษตรหลัก ได้แก่ ข้าว มันสาปะหลัง ยางพารา ปาล์ม อ้อย ที่ยังไม่ฟื้นตัวอันเป็นผลจากอุปทานล้นตลาดโลก ปัจจัยดังกล่าวส่งผลโดยตรงต่อรายได้ผู้บริโภคระดับฐานรากคือ เกษตรกรและแรงงานในภาคอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นกลุ่มผู้ซื้อหลัก นอกจากนี้ยังมีปัจจัยเรื่องการอนุมัติปล่อยสินเชื่อที่เข้มงวดมากขึ้น จึงทำให้ในปีนี้ยอดขายรถจักรยานยนต์มีแนวโน้มขยายตัวลดลง

สำหรับในปี 2563 ถึงแม้ว่ารถจักรยานยนต์ต้องปรับไปใช้มาตรฐานไอเสียยูโร 4 และปรับวิธีคำนวณอัตราภาษีสรรพสามิตจากการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ทำให้ค่ายรถจำเป็นต้องปรับราคาจำหน่ายรถจักรยานยนต์ตามต้นทุนที่เปลี่ยนไป โดยขนาดเล็กเครื่องยนต์ไม่เกิน 125 ซีซี (สัดส่วนถึงร้อยละ 80 ของตลาด) น่าจะปรับราคาเพิ่มขึ้น 2-3% ซึ่งคาดว่าไม่กระทบกับผู้บริโภคมากนัก ในขณะที่ขนาดกลางเครื่องยนต์ 126-250 ซีซี อาจปรับราคาขึ้น 10% ขนาดใหญ่เครื่องยนต์ 215-1,000 ซีซี ปรับขึ้น 16% และขนาดใหญ่กว่า 1,000 ซีซี ปรับขึ้น 7% จึงอาจทำให้เกิดการเร่งซื้อรถจักรยานยนต์ขนาดกลางขึ้นไปตั้งแต่กลางปีถึงปลายปี 2562 จากผู้บริโภคที่มีความตั้งใจจะซื้ออยู่แล้ว ซึ่งอาจส่งผลต่อยอดขายในปี 2563#รถจักรยานยนต์ #มาตรฐานไอเสียยูโร4

Scan QR Code


QR Code

หมายเหตุ

รายงานวิจัยฉบับนี้จัดทำเพื่อเผยแพร่ทั่วไป โดยจัดทำขึ้นจากแหล่งข้อมูลต่างๆ ที่น่าเชื่อถือ แต่บริษัทฯ มิอาจรับรองความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือ หรือความสมบูรณ์เพื่อใช้ในทางการค้าหรือประโยชน์อื่นใด บริษัทฯ อาจมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้ตลอดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ผู้ใช้ข้อมูลต้องใช้ความระมัดระวังในการใช้ข้อมูลต่างๆ ด้วยวิจารณญาณตนเองและรับผิดชอบในความเสี่ยงเองทั้งสิ้น บริษัทฯ จะไม่รับผิดต่อผู้ใช้หรือบุคคลใดในความเสียหายใดจากการใช้ข้อมูลดังกล่าว ข้อมูลในรายงานฉบับนี้จึงไม่ถือว่าเป็นการให้ความเห็น หรือคำแนะนำในการตัดสินใจทางธุรกิจ แต่อย่างใดทั้งสิ้น

Econ Digest