Display mode (Doesn't show in master page preview)

25 มิถุนายน 2562

Econ Digest

สงครามการค้าฉุดส่งออกไทยไตรมาส 2 หดตัวต่อเนื่อง คาดทั้งปี... ไม่ขยายตัว

สงครามการค้าส่งผลให้การส่งออกของไทยยังติดลบต่อเนื่อง โดยเดือนพ.ค. 2562 ไทยส่งออกสินค้าเป็นมูลค่า 21,018 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หดตัว -5.79% YoY ทำให้การส่งออกสินค้าไทย 5 เดือนแรกปีนี้หดตัว -2.7% YoY เป็นการหดตัวทั้งในสินค้าและตลาดส่งออกหลัก

ส่งออกไทยไปจีนกระทบมากที่สุด โดยช่วง 5 เดือนแรกปีนี้หดตัวถึง -7.9% YoY สินค้า 10 อันดับแรกที่หดตัวสูงสุดอยู่ในกลุ่มสินค้าขั้นต้นและขั้นกลาง ในขณะที่ การส่งออกไทยไปสหรัฐฯ ช่วง 5 เดือนแรกยังขยายตัวเป็นบวก สวนทางกับการส่งออกไปตลาดหลักอื่นอย่างญี่ปุ่น EU และจีน ส่วนหนึ่งเพราะสินค้าไทยไปแทนสินค้าจากจีน

ทิศทางการส่งออกสินค้าไทยช่วง 7 เดือนที่เหลือของปีนี้ ยังเผชิญความท้าทายจากการกีดกันทางการค้า โดยยังมีความเป็นไปได้ที่สหรัฐฯ จะเก็บภาษีนำเข้าสินค้าจากจีนในล็อตสุดท้ายจำนวน 3.25 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐฯ รวมถึงการชะลอลงของเศรษฐกิจโลก ดังนั้น ศูนย์วิจัยกสิกรไทยจึงทบทวนภาพการส่งออกทั้งปี โดยปรับประมาณการเติบโตของมูลค่าส่งออกปีนี้ลงจาก 3.2% เหลือ 0.0% มูลค่าการส่งออกสินค้าไทยช่วง 7 เดือนที่เหลือของปี 2562 จะอยู่ที่เฉลี่ย 21,561 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อเดือน มากกว่ามูลค่าส่งออกเฉลี่ยในช่วง 5 เดือนแรก ที่อยู่ที่ 20,312 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อเดือน


#สงครามการค้า #ส่งออก

Scan QR Code


QR Code

หมายเหตุ

รายงานวิจัยฉบับนี้จัดทำเพื่อเผยแพร่ทั่วไป โดยจัดทำขึ้นจากแหล่งข้อมูลต่างๆ ที่น่าเชื่อถือ แต่บริษัทฯ มิอาจรับรองความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือ หรือความสมบูรณ์เพื่อใช้ในทางการค้าหรือประโยชน์อื่นใด บริษัทฯ อาจมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้ตลอดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ผู้ใช้ข้อมูลต้องใช้ความระมัดระวังในการใช้ข้อมูลต่างๆ ด้วยวิจารณญาณตนเองและรับผิดชอบในความเสี่ยงเองทั้งสิ้น บริษัทฯ จะไม่รับผิดต่อผู้ใช้หรือบุคคลใดในความเสียหายใดจากการใช้ข้อมูลดังกล่าว ข้อมูลในรายงานฉบับนี้จึงไม่ถือว่าเป็นการให้ความเห็น หรือคำแนะนำในการตัดสินใจทางธุรกิจ แต่อย่างใดทั้งสิ้น

Econ Digest