Display mode (Doesn't show in master page preview)

13 สิงหาคม 2562

Econ Digest

ตลาดที่อยู่อาศัย...“ยอดค้างขายสูง...กำลังซื้อหด”

​​​​​       ตลาดที่อยู่อาศัยในกรุงเทพฯและปริมณฑลช่วงที่เหลือปี 2562 ยังเผชิญความท้าทายรอบด้าน ทำให้ผู้ประกอบการระมัดระวังในการเปิดโครงการใหม่และปรับแผนธุรกิจให้สอดคล้องกับสภาวะตลาด เน้นโครงการที่มีราคาใกล้กับกำลังซื้อของ Mass Customer ในทำเลบริเวณจุดเชื่อมต่อรถไฟฟ้าในกรุงเทพรอบนอก มีราคาเฉลี่ย 2-5 ล้านบาท เจาะกลุ่มผู้ซื้อไว้อยู่เอง อย่างไรก็ดี เนื่องจาก Segment ระดับกลางนี้มีการลงทุนที่หนาแน่นทั้งจากผู้ประกอบการรายเล็ก-รายใหญ่ และมีสัดส่วนจำนวนค้างขายที่สูง ส่งผลให้ผู้ประกอบการต้องพบกับความท้าทายในเวลาเดียวกัน 
       ​​ศูนย์วิจัยกสิกรไทยคาด จำนวนที่อยู่อาศัยเปิดใหม่ในกรุงเทพฯและปริมณฑลครึ่งปีหลังจะสูงกว่าครึ่งปีแรก จากปัจจัยฤดูกาลและการที่ต้องเปิดตัวตามแผนธุรกิจ แต่เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อนคาดว่าจะหดตัวลงมาก ทำให้ทั้งปีมีจำนวนที่อยู่อาศัยเปิดใหม่ 1.0–1.1 แสนหน่วย หดตัวราว 14-18% จากปีก่อน สำหรับการซื้อของผู้บริโภคนั้นชะลอลงทั้งผู้ซื้อในประเทศและชาวต่างชาติจากหลายปัจจัย คาดว่ายอดจองซื้อที่อยู่อาศัยในกรุงเทพฯและปริมณฑลช่วงครึ่งปีหลังจะชะลอตัวลงจากครึ่งปีแรก ทำให้ทั้งปีหดตัวราว 10–14% จากปีก่​​อน และส่งผลให้จำนวนที่อยู่อาศัยค้างขาย ณ สิ้นปี 2562 อยู่ที่ราว 196,000–201,000 หน่วย หดตัว 1.9% ถึงขยายตัว 0.6% จากปี 2561Scan QR Code


QR Code

หมายเหตุ

รายงานวิจัยฉบับนี้จัดทำเพื่อเผยแพร่ทั่วไป โดยจัดทำขึ้นจากแหล่งข้อมูลต่างๆ ที่น่าเชื่อถือ แต่บริษัทฯ มิอาจรับรองความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือ หรือความสมบูรณ์เพื่อใช้ในทางการค้าหรือประโยชน์อื่นใด บริษัทฯ อาจมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้ตลอดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ผู้ใช้ข้อมูลต้องใช้ความระมัดระวังในการใช้ข้อมูลต่างๆ ด้วยวิจารณญาณตนเองและรับผิดชอบในความเสี่ยงเองทั้งสิ้น บริษัทฯ จะไม่รับผิดต่อผู้ใช้หรือบุคคลใดในความเสียหายใดจากการใช้ข้อมูลดังกล่าว ข้อมูลในรายงานฉบับนี้จึงไม่ถือว่าเป็นการให้ความเห็น หรือคำแนะนำในการตัดสินใจทางธุรกิจ แต่อย่างใดทั้งสิ้น

Econ Digest