Display mode (Doesn't show in master page preview)

26 มิถุนายน 2563

Econ Digest

New Normal ช้อปออนไลน์ เร่งความต้องการใช้ บรรจุภัณฑ์ขนส่ง Last-mile Delivery

​ธุรกิจบรรจุภัณฑ์ในประเทศ ส่วนใหญ่เป็นการผลิตเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมอาหาร สินค้าอุปโภคบริโภค นอกจากนี้ เมื่อการซื้อสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์มีสัดส่วนเพิ่มมากขึ้นต่อเนื่อง จึงเป็นผลบวกต่อธุรกิจบรรจุภัณฑ์สำหรับการขนส่งถึงมือผู้บริโภค (Last-mile Delivery Packaging) ถึงแม้ว่าธุรกิจบรรจุภัณฑ์ในปี 2563 ต้องเผชิญความท้าทายจากโควิด-19 และภาวะเศรษฐกิจที่ส่งผลให้กำลังซื้อลดลง ส่งผลให้แนวโน้มธุรกิจในภาพรวมชะลอลง แต่ธุรกิจบรรจุภัณฑ์สำหรับการขนส่งถึงมือผู้บริโภคน่าจะเติบโตได้ สอดคล้องไปกับการเติบโตของธุรกิจ Last-mile Delivery ที่คาดว่าปริมาณการขนส่งในปี 2563 จะอยู่ที่ 1,085 ล้านชิ้น เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้ากว่า 21.9% เนื่องจากมาตรการ Physical Distancing เพื่อควบคุมการระบาดของโควิด-19 เร่งให้ผู้บริโภคต้องปรับเปลี่ยนไปซื้อสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์เพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดด

ศูนย์วิจัยกสิกรไทย ประเมินว่า มูลค่าธุรกิจบรรจุภัณฑ์สำหรับการขนส่งถึงมือผู้บริโภค ในปี 2563 จะอยู่ที่ราว 14,400-15,000 ล้านบาท เติบโตจากปีก่อนหน้าที่ 15-18% ตามการขยายตัวของธุรกิจ Last-mile Delivery โดยสาเหตุหลักมาจาก ปริมาณการใช้บรรจุภัณฑ์ที่เพิ่มขึ้นจากความถี่ในการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ ตามความสะดวกในการใช้งานผ่านแพลตฟอร์ม และต้นทุนการขนส่ง ที่มีแนวโน้มปรับตัวลดลงจากการแข่งขันด้านราคาของผู้ขนส่ง

อย่างไรก็ดี ธุรกิจยังเผชิญการแข่งขันด้านราคาที่เข้มข้น เนื่องจากบรรจุภัณฑ์สำหรับการขนส่งถึงมือผู้บริโภค ส่วนใหญ่ยังมีลักษณะการผลิตอย่างง่าย และผลิตภัณฑ์ไม่มีความแตกต่างกันมากนัก ทำให้ผู้เล่นรายใหม่ หรือผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์ชนิดอื่นๆ สามารถเข้าสู่ตลาดได้โดยง่าย ผู้ประกอบการจึงจำเป็นต้องเร่งปรับตัวด้านการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ ที่จะตอบโจทย์การใช้งานเฉพาะและหลากหลายมากขึ้น ควบคู่ไปกับการให้บริการแบบครบวงจรScan QR Code


QR Code

หมายเหตุ

รายงานวิจัยฉบับนี้จัดทำเพื่อเผยแพร่ทั่วไป โดยจัดทำขึ้นจากแหล่งข้อมูลต่างๆ ที่น่าเชื่อถือ แต่บริษัทฯ มิอาจรับรองความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือ หรือความสมบูรณ์เพื่อใช้ในทางการค้าหรือประโยชน์อื่นใด บริษัทฯ อาจมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้ตลอดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ผู้ใช้ข้อมูลต้องใช้ความระมัดระวังในการใช้ข้อมูลต่างๆ ด้วยวิจารณญาณตนเองและรับผิดชอบในความเสี่ยงเองทั้งสิ้น บริษัทฯ จะไม่รับผิดต่อผู้ใช้หรือบุคคลใดในความเสียหายใดจากการใช้ข้อมูลดังกล่าว ข้อมูลในรายงานฉบับนี้จึงไม่ถือว่าเป็นการให้ความเห็น หรือคำแนะนำในการตัดสินใจทางธุรกิจ แต่อย่างใดทั้งสิ้น

Econ Digest