Display mode (Doesn't show in master page preview)

​​​​​​เจ้าหน้าที่บริหาร

รายนามตำแหน่ง
คุณกฤษณ์ จิตต์แจ้ง
ประธานกรรมการ
​ดร.เชาว์ เก่งชน
ประธานกรรมการบริหาร
คุณประสพสุข ดำรงชิตานนท์​กรรมการ
ดร.อดิศวร์ หลายชูไทยกรรมการ
คุณกอบสิทธิ์ ศิลปชัยกรรมการ
คุณพิชาวดี จารุพัฒนพรกิจกรรมการ
​​​