Display mode (Doesn't show in master page preview)

30 เมษายน 2562

Econ Digest

มาตรการควบคุมสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์

การที่ ธปท. ส่งสัญญาณเตือนหลังพบความเสี่ยงจากการให้สินเชื่อเช่าซื้อรถมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น โดย ณ สิ้นปี 2561 สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ขยับขึ้นมามีสัดส่วนราว 15% ของหนี้ครัวเรือน จากที่เคยมีสัดส่วนราว 14% ของหนี้ครัวเรือนในช่วง 1-2 ปีก่อนหน้า ซึ่งการส่งสัญญาณนี้ทำให้ตลาดตื่นตัวและเฝ้าติดตามระดับการบังคับใช้มาตรการกำกับดูแลของทางการ ว่าจะทำให้เกณฑ์การให้สินเชื่อเข้มงวดมากขึ้นแค่ไหน ซึ่งคงช่วยให้ผู้ประกอบการรักษากฎกติกาการแข่งขันให้มีมาตรฐานและคำนึงถึงความพร้อมและความสามารถทางการเงินของลูกหนี้มากขึ้น เพื่อสร้างเสถียรภาพในการดำเนินธุรกิจระยะยาว

แม้จะยังคงรอบทสรุปสุดท้ายจากทางการ แต่ศูนย์วิจัยกสิกรไทยมองว่า ปี 2562 ภาพรวมตลาดรถยนต์และแนวโน้มสินเชื่อเช่าซื้อรถในประเทศ จะอยู่ในสถานะที่ประคองตัว จากปัจจัยลบหลายอย่าง รวมถึงการชะลอตัวของเศรษฐกิจไทย ซึ่งหาก ธปท. ออกมาตรการเพิ่มเติมในช่วงต้นไตรมาส 3 ปีนี้ อาทิ กำหนดเงินดาวน์ขั้นต่ำ 20-25% อาจทำให้ยอดขายรถยนต์หดตัวลงมากขึ้น และการขยายตัวของสินเชื่อเช่าซื้อรถชะลอลง ซึ่งระดับของผลกระทบยังขึ้นอยู่กับจังหวะเวลาของการบังคับใช้ด้วย

ทั้งนี้ มาตรการฯ ที่จะเกิดขึ้น จะทำให้การกำกับดูแลครอบคลุมถึงสินเชื่อที่มีรถยนต์เป็นหลักประกันทั้งระบบ ซึ่งได้มีการออกกฎหมายและหลักเกณฑ์การดูแลฯ อย่างต่อเนื่อง อาทิ ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา พ.ศ. 2561 ของ สคบ. และการกำหนดให้ธุรกิจสินเชื่อที่มีทะเบียนรถเป็นหลักประกันเป็นธุรกิจที่ต้องขอรับอนุญาต ซึ่งทั้งหมดนี้จะทำให้กลไกสินเชื่อเกี่ยวกับรถยนต์มีมาตรฐานในการคัดกรองลูกหนี้ ผู้บริโภคได้รับความเป็นธรรม และไม่สะสมความเสี่ยงเชิงระบบต่อภาคการเงินและเศรษฐกิจ

https://bit.ly/2VuWqCZ

Scan QR Code


QR Code

หมายเหตุ

รายงานวิจัยฉบับนี้จัดทำเพื่อเผยแพร่ทั่วไป โดยจัดทำขึ้นจากแหล่งข้อมูลต่างๆ ที่น่าเชื่อถือ แต่บริษัทฯ มิอาจรับรองความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือ หรือความสมบูรณ์เพื่อใช้ในทางการค้าหรือประโยชน์อื่นใด บริษัทฯ อาจมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้ตลอดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ผู้ใช้ข้อมูลต้องใช้ความระมัดระวังในการใช้ข้อมูลต่างๆ ด้วยวิจารณญาณตนเองและรับผิดชอบในความเสี่ยงเองทั้งสิ้น บริษัทฯ จะไม่รับผิดต่อผู้ใช้หรือบุคคลใดในความเสียหายใดจากการใช้ข้อมูลดังกล่าว ข้อมูลในรายงานฉบับนี้จึงไม่ถือว่าเป็นการให้ความเห็น หรือคำแนะนำในการตัดสินใจทางธุรกิจ แต่อย่างใดทั้งสิ้น

Econ Digest