Display mode (Doesn't show in master page preview)

24 พฤษภาคม 2562

Econ Digest

Big Bike ไทย กับบทบาทบนเวทีโลก

ในขณะที่การผลิตรถจักรยานยนต์ของไทยกำลังเข้าสู่ภาวะอิ่มตัว การผลิต Big Bike ในไทยกลับมีโอกาสขยายตัวได้ทั้งตลาดในประเทศและการส่งออก มีการเข้ามาลงทุนของค่าย Big Bike รายใหญ่ของโลกอย่างต่อเนื่อง ทำให้ไทยกลายเป็นประเทศผู้ผลิตและส่งออก Big Bike ที่สำคัญแห่งหนึ่งของโลก ปี 2561 มีสัดส่วนการผลิตสูงกว่า 10% ของการผลิตรวมทั่วโลก

ศูนย์วิจัยกสิกรไทยคาด ปี 2562 การส่งออก Big Bike ของไทยไปทั่วโลกจะขยายตัวกว่า 10% เอเชียเป็นตลาดที่มีการเติบโตสูงสุด ขยายตัวกว่า 20% ปัจจุบันเอเชียมีบทบาทมากขึ้นในตลาด Big Bike โลก โดยปี 2561 เอเชียเป็นตลาดส่งออกที่สำคัญของไทย ครองสัดส่วนการส่งออกกว่า 24% ของการส่งออกรวมจากไทยไปทั่วโลก ทั้งนี้ ประเทศที่ตลาด Big Bike กำลังขยายตัวอย่างรวดเร็ว ได้แก่ อาเซียน จีน ไต้หวัน และเกาหลีใต้ โดยเฉพาะจีน มีอัตราการขยายตัวของการนำเข้าเฉลี่ยในช่วง 10 ปี กว่า 53% สำหรับประเทศในอาเซียน เวียดนามมีอัตราการขยายตัวของการนำเข้าเฉลี่ยในช่วง 10 ปี กว่า 55% ซึ่งสูงสุดในเอเชีย

ในระยะ 3 ปีจากนี้ ศูนย์วิจัยกสิกรไทยมองว่า Big Bike รุ่นเล็ก (251 ถึง 500 ซีซี) จะมีบทบาทสำคัญในการส่งออกของไทยไปเอเชียแซงหน้ารุ่นอื่น ๆ การเข้ามาลงทุนของค่าย Big Bike ส่งผลดีให้ความต้องการชิ้นส่วนรถจักรยานยนต์ของไทยที่อยู่ในห่วงโซ่อุปทานเดิมขยายตัวมากขึ้น รวมถึงโอกาสที่จะมีการลงทุนเพิ่มในส่วนของชิ้นส่วนสำคัญ โดยเฉพาะชิ้นส่วนในเครื่องยนต์ ซึ่งในอนาคตอาจพัฒนาไปถึงการผลิตเครื่องยนต์ครบสมบูรณ์ในไทย


#Bigbike #มอเตอร์ไซค์ #จักรยานยนต์

Scan QR Code


QR Code

หมายเหตุ

รายงานวิจัยฉบับนี้จัดทำเพื่อเผยแพร่ทั่วไป โดยจัดทำขึ้นจากแหล่งข้อมูลต่างๆ ที่น่าเชื่อถือ แต่บริษัทฯ มิอาจรับรองความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือ หรือความสมบูรณ์เพื่อใช้ในทางการค้าหรือประโยชน์อื่นใด บริษัทฯ อาจมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้ตลอดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ผู้ใช้ข้อมูลต้องใช้ความระมัดระวังในการใช้ข้อมูลต่างๆ ด้วยวิจารณญาณตนเองและรับผิดชอบในความเสี่ยงเองทั้งสิ้น บริษัทฯ จะไม่รับผิดต่อผู้ใช้หรือบุคคลใดในความเสียหายใดจากการใช้ข้อมูลดังกล่าว ข้อมูลในรายงานฉบับนี้จึงไม่ถือว่าเป็นการให้ความเห็น หรือคำแนะนำในการตัดสินใจทางธุรกิจ แต่อย่างใดทั้งสิ้น

Econ Digest