Display mode (Doesn't show in master page preview)

29 ตุลาคม 2563

Econ Digest

สมาร์ทโฟน 5G รอ...พร้อมสู่ตลาดแมส

​ภายใต้ภาวะการแข่งขันที่เข้มข้นขึ้นในธุรกิจโทรคมนาคม บวกกับการลงทุนในโครงข่าย 5G ด้วยเม็ดเงินกว่า 1 หมื่นล้านบาท ส่งผลให้ผู้ประกอบการโทรคมนาคมไทยเร่งขยายฐานผู้ใช้บริการ 5G ผ่านการกระตุ้นให้ผู้บริโภคหันมาใช้งานสมาร์ทโฟน 5G เพื่อปูทางสู่การใช้งานอินเทอร์เน็ต 5G โดยคาดว่าระยะเวลาในการเปลี่ยนผ่านจากเทคโนโลยี 4G ไปสู่ 5G น่าจะสะท้อนผ่าน 3 ปัจจัยหลัก ได้แก่ ปัจจัยด้านฟังก์ชันของสมาร์ทโฟน ปัจจัยด้านระดับราคาสมาร์ทโฟน 5G และปัจจัยด้านระบบนิเวศของสมาร์ทโฟน 5G 

ทั้งนี้ การเปลี่ยนผ่านจากสมาร์ทโฟน 4G ไปสู่ 5G น่าจะไม่เกิดขึ้นอย่างชัดเจนในปีนี้ เนื่องจากในระยะเริ่มต้น กลุ่มผู้บริโภคน่าจะเป็นเพียงผู้ที่หลงใหลในเทคโนโลยีสมาร์ทโฟนและมีรายได้สูง ซึ่งถูกผลักดันจากปัจจัยด้านฟังก์ชั่นสมาร์ทโฟน 5G ที่อาจไม่แตกต่างจาก 4G อย่างชัดเจน กอปรกับสภาวะเศรษฐกิจที่ไม่สู้ดีจึงทำให้ความต้องการสมาร์ทโฟน 5G น่าจะเติบโตไม่ดีเท่าที่ควรในปี 63 แต่ในระยะต่อไปเมื่อแอปพลิเคชันที่พึ่งพา 5G มีจำนวนเพิ่มสูงขึ้น และราคาของสมาร์ทโฟน 5G ปรับตัวลงมาแล้ว น่าจะทำให้ผู้บริโภคส่วนมากที่ถึงรอบอายุเฉลี่ยการใช้งานสมาร์ทโฟนที่ราว 3-5 ปี มีแนวโน้มตัดสินใจซื้อสมาร์ทโฟน 5G แทน 4G

ศูนย์วิจัยกสิกรไทย ประเมินว่าการเปลี่ยนผ่านจากสมาร์ทโฟน 4G ไปสู่ 5G ในระดับแมส น่าจะเกิดขึ้นในอีก 3-4 ปีข้างหน้า โดยคาดว่าจำนวนสมาร์ทโฟน 5G ที่สามารถขายได้ในปี 2563 น่าจะอยู่ที่กว่า 8 หมื่นเครื่อง คิดเป็นสัดส่วน 0.6% ของยอดขายสมาร์ทโฟนทั้งหมดในปีนี้ที่ราว 14.8 ล้านเครื่อง ซึ่งมีแนวโน้มหดตัวลงประมาณ 19% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า ในขณะที่ยอดขายสมาร์ทโฟน 5G ในปีหน้า น่าจะขยับตัวแตะ 1.6 แสนเครื่องScan QR Code


QR Code

หมายเหตุ

รายงานวิจัยฉบับนี้จัดทำเพื่อเผยแพร่ทั่วไป โดยจัดทำขึ้นจากแหล่งข้อมูลต่างๆ ที่น่าเชื่อถือ แต่บริษัทฯ มิอาจรับรองความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือ หรือความสมบูรณ์เพื่อใช้ในทางการค้าหรือประโยชน์อื่นใด บริษัทฯ อาจมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้ตลอดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ผู้ใช้ข้อมูลต้องใช้ความระมัดระวังในการใช้ข้อมูลต่างๆ ด้วยวิจารณญาณตนเองและรับผิดชอบในความเสี่ยงเองทั้งสิ้น บริษัทฯ จะไม่รับผิดต่อผู้ใช้หรือบุคคลใดในความเสียหายใดจากการใช้ข้อมูลดังกล่าว ข้อมูลในรายงานฉบับนี้จึงไม่ถือว่าเป็นการให้ความเห็น หรือคำแนะนำในการตัดสินใจทางธุรกิจ แต่อย่างใดทั้งสิ้น

Econ Digest