Display mode (Doesn't show in master page preview)

18 พฤศจิกายน 2565

Econ Digest

APEC CEO Summit 2022 ...เวทีแสดงวิสัยทัศน์ภาคธุรกิจเอกชนเขตเศรษฐกิจเอเปค

คะแนนเฉลี่ย

​    การประชุม APEC CEO Summit 2022 เป็นเวทีแสดงวิสัยทัศน์สำหรับภาคธุรกิจเอกชนของสมาชิกเขตเศรษฐกิจเอเปค หัวข้อประชุมเน้นการเปิดกว้างสู่โอกาสด้านการค้า การลงทุน ความมั่นคงทางอาหารและพลังงาน การใช้เทคโนโลยีในการดำเนินธุรกิจ การสาธารณสุข และความเท่าเทียมกันทางเพศ โดยภาคเอกชนร่วมกันเสนอแนวทางออกแบบนโยบาย ให้เกิดแรงขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจ เพื่อนำไปสู่เป้าหมายการเติบโตแบบมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน


    ศูนย์วิจัยกสิกรไทย มองว่า ภายใต้บริบทความท้าทายทางเศรษฐกิจไทยที่เผชิญข้อจำกัดในการเติบโต และปัญหาโครงสร้างประชากรไทยที่เป็นสังคมผู้สูงอายุ ประเด็นที่ควรเร่งพัฒนาจึงอยู่ที่ 1) การเติบโตอย่างมีส่วนร่วม (Inclusive growth)  คือการสนับสนุนการเติบโตในทุกภาคส่วนของเศรษฐกิจ จะช่วยให้เกิดการกระจายรายได้อย่างทั่วถึง ลดความเหลื่อมล้ำทางรายได้ จนสามารถผลักดันให้เกิดการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน และ 2) ความเสมอภาคทางเพศ (Gender equity)  คือการให้โอกาสสตรี  เข้ามามีบทบาทในตลาดแรงงานได้อย่างเท่าเทียม ช่วยชดเชยการขาดแคลนแรงงานในอนาคตได้อย่างมีนัยสำคัญ ทั้งยังช่วยแก้ปัญหาความไม่สมดุลของประชากรในประเทศในระยะยาว ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของประเทศที่กำลังเข้าสู่สังคมสูงอายุอย่างเต็มรูปแบบ


     นอกจากนี้ ยังคงต้องจับตาบทบาทของภาครัฐในการประชุมสุดยอดผู้นำเอเปค (APEC 2022) ในประเด็นเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน การเติบโตอย่างยั่งยืนผ่าน BCG Economy Model ความมั่นคงทางอาหารและพลังงาน ตลอดจนสาธารณสุข แม้ว่าร่างถ้อยแถลงการณ์ผู้นำที่ออกมาจะยังต้องดำเนินการสานต่อความร่วมมือจากชาติสมาชิก ในการผลักดันวาระต่างๆ ให้ไปสู่เป้าหมาย แต่สำหรับไทยในฐานะเจ้าภาพของการประชุม ถือเป็นโอกาสอันดีที่จะใช้เวทีนี้ ในการแสดงวิสัยทัศน์ในระดับนานาชาติ  ในหัวข้อที่เป็นวาระของโลก ทั้ง ในประเด็นที่เกี่ยวกับทิศทางการค้า การลงทุนที่เชื่อมโยงกับประเด็นภูมิรัฐศาสตร์ ตลอดจนประเด็นการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก ที่จะมีผลต่อเรื่องความมั่นคงอาหารและพลังงานในระยะต่อไป


 


Click
 ชมคลิป APEC CEO Summit 2022 เวทีแสดงวิสัยทัศน์ภาคธุรกิจเอกชนเขตเศรษฐกิจเอเปค


Scan QR Code


QR Code

หมายเหตุ

รายงานวิจัยฉบับนี้จัดทำเพื่อเผยแพร่ทั่วไป โดยจัดทำขึ้นจากแหล่งข้อมูลต่างๆ ที่น่าเชื่อถือ แต่บริษัทฯ มิอาจรับรองความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือ หรือความสมบูรณ์เพื่อใช้ในทางการค้าหรือประโยชน์อื่นใด บริษัทฯ อาจมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้ตลอดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ผู้ใช้ข้อมูลต้องใช้ความระมัดระวังในการใช้ข้อมูลต่างๆ ด้วยวิจารณญาณตนเองและรับผิดชอบในความเสี่ยงเองทั้งสิ้น บริษัทฯ จะไม่รับผิดต่อผู้ใช้หรือบุคคลใดในความเสียหายใดจากการใช้ข้อมูลดังกล่าว ข้อมูลในรายงานฉบับนี้จึงไม่ถือว่าเป็นการให้ความเห็น หรือคำแนะนำในการตัดสินใจทางธุรกิจ แต่อย่างใดทั้งสิ้น

Econ Digest