Display mode (Doesn't show in master page preview)

11 พฤษภาคม 2566

Econ Digest

เปิดเทอมใหม่...ค่าใช้จ่ายเพิ่ม ผู้ปกครองกังวลสภาพคล่อง คาดหวังนโยบายการศึกษาที่ชัดเจน/ปฏิบัติได้จริง

คะแนนเฉลี่ย

        เปิดภาคเรียนใหม่ปี 66 แม้กิจกรรมเศรษฐกิจจะขับเคลื่อนปกติ แต่จากการสำรวจของศูนย์วิจัยกสิกรไทยพบว่า ผู้ปกครองกว่า 68.5% มีความกังวลต่อสภาพคล่องทางการเงินในการใช้จ่ายเพื่อการศึกษาของบุตรหลาน เนื่องจากมองว่าสถานการณ์เศรษฐกิจยังไม่ดีขึ้นมากนัก รายได้ยังไม่เหมือนเดิม ขณะที่ภาระรายจ่ายในชีวิตประจำวันปรับตัวสูงขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางซึ่งเป็นกลุ่มผู้มีรายได้น้อย-ปานกลาง (รายได้ต่ำกว่า 40,000 บาทต่อเดือน) และมีบุตรหลานในวัยเรียนมากกว่า 1 คน โดยผู้ปกครองส่วนใหญ่เน้นประหยัดค่าใช้จ่ายอื่นๆ เพื่อนำเงินมาใช้จ่ายเพื่อการศึกษา รวมไปถึงการพึ่งพาแหล่งเงินจากการยืมญาติ/เพื่อน สินเชื่อจากสถาบันการเงิน โรงรับจำนำ รวมถึงการขอผ่อนผันหรือผ่อนชำระกับทางโรงเรียน ในกรณีที่รายได้และเงินออมไม่เพียงพอในการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าใช้จ่ายในการซื้อชุดนักเรียนและอุปกรณ์ที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา
        ศูนย์วิจัยกสิกรไทยประเมินว่า มูลค่าการใช้จ่ายด้านการศึกษาสำหรับบุตรหลานของผู้ปกครองในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑลในช่วงเปิดเทอมใหญ่ปี 66 นี้ อาจเพิ่มขึ้นประมาณ 5.0% เมื่อเทียบกับผลสำรวจในช่วงเดียวกันของปีก่อน หรือคิดเป็นมูลค่าราว 28,500 ล้านบาท    จากการปรับขึ้นของค่าธรรมเนียมการศึกษาของบางสถานศึกษา  รวมถึงค่าใช้จ่ายชุดนักเรียนและอุปกรณ์การเรียนที่ปรับขึ้นตามต้นทุนที่เพิ่มขึ้น          นอกจากนี้ ผลสำรวจยังสะท้อนว่า ผู้ปกครองส่วนใหญ่ต้องการเห็นนโยบายการศึกษาที่ชัดเจนและสามารถปฏิบัติได้เป็นรูปธรรมจากภาครัฐ  ควบคู่กับการพัฒนาหลักสูตรการเรียนและเนื้อหาของบทเรียนให้ทันสมัย หรือสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานในอนาคต ซึ่งภาครัฐควรมีการลงทุน/พัฒนาระบบการศึกษาให้มีความเท่าเทียมระหว่างในเมืองและชนบท รวมถึงให้ความสำคัญกับการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มจำนวนครูผู้สอนในโรงเรียน

 


Click
 ชมคลิป เปิดเทอมใหม่...ค่าใช้จ่ายเพิ่ม ผู้ปกครองกังวลสภาพคล่อง คาดหวังนโยบายการศึกษาที่ชัดเจน/ปฏิบัติได้จริง

Scan QR Code


QR Code

หมายเหตุ

รายงานวิจัยฉบับนี้จัดทำเพื่อเผยแพร่ทั่วไป โดยจัดทำขึ้นจากแหล่งข้อมูลต่างๆ ที่น่าเชื่อถือ แต่บริษัทฯ มิอาจรับรองความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือ หรือความสมบูรณ์เพื่อใช้ในทางการค้าหรือประโยชน์อื่นใด บริษัทฯ อาจมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้ตลอดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ผู้ใช้ข้อมูลต้องใช้ความระมัดระวังในการใช้ข้อมูลต่างๆ ด้วยวิจารณญาณตนเองและรับผิดชอบในความเสี่ยงเองทั้งสิ้น บริษัทฯ จะไม่รับผิดต่อผู้ใช้หรือบุคคลใดในความเสียหายใดจากการใช้ข้อมูลดังกล่าว ข้อมูลในรายงานฉบับนี้จึงไม่ถือว่าเป็นการให้ความเห็น หรือคำแนะนำในการตัดสินใจทางธุรกิจ แต่อย่างใดทั้งสิ้น