Display mode (Doesn't show in master page preview)

9 มกราคม 2566

Econ Digest

1 ต.ค. 66 ผู้ส่งออกไทยต้องรายงานปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ สำหรับอุตสาหกรรมภายใต้ CBAM ที่ส่งออกไป EU

คะแนนเฉลี่ย

        วันที่ 13 ธ.ค. 2565 ที่ประชุมสมาชิกรัฐสภายุโรป (MEPs) ได้บรรลุข้อตกลงเบื้องต้นในการบังคับใช้มาตรการ CBAM  โดยตั้งแต่ 1 ต.ค. 2566 สินค้านำเข้าจากประเทศนอกสมาชิก EU ที่มีราคาสูงกว่า 150 ยูโร ในอุตสาหกรรมเป้าหมาย ได้แก่ ซีเมนต์ บริการไฟฟ้า ปุ๋ย เหล็กและเหล็กกล้า อะลูมิเนียม ไฮโดรเจน ครอบคลุมถึงการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อม และอุตสาหกรรมปลายน้ำที่ใช้วัตถุดิบในอุตสาหกรรมเป้าหมายเป็นส่วนประกอบ เช่น ตะปูเกลียว นอต เป็นต้น ต้องรายงานปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของสินค้าที่จะนำเข้าไปยัง EU โดยต้องมีการรายงานข้อมูลทุกไตรมาส ประกอบด้วย (1) ปริมาณสินค้าที่นำเข้า EU (2) ปริมาณการปล่อย CO2 และ (3) ค่าธรรมเนียมคาร์บอนที่จ่ายสำหรับก๊าซเรือนกระจกที่เกิดขึ้นในประเทศต้นทางของสินค้านำเข้า (ถ้ามี)  

        จากนั้นภายในปี 2568 ทาง EU จะทำการพิจารณาผลการดำเนินมาตรการ CBAM จากข้อมูลที่ได้รับในช่วงเปลี่ยนผ่านข้างต้น ก่อนจะเริ่มเก็บค่าธรรมเนียมคาร์บอนในปี 2569 โดยจะคิดค่าธรรมเนียมจากค่าเฉลี่ยรายสัปดาห์ของราคาในระบบ EU ETS และขยายขอบเขตอุตสาหกรรมเป้าหมายให้ครอบคลุมอุตสาหกรรมที่บังคับใช้ในระบบ EU ETS เช่น สารอินทรีย์พื้นฐาน พลาสติกและโพลีเมอร์ แก้ว เซรามิก ยิปซัม กระดาษ เป็นต้น พร้อมทั้งลดบทบาทของระบบ EU ETS ลงจนสิ้นสุดภายในปี 2577

        สำหรับผลกระทบต่อผู้ส่งออกไทยนั้น การส่งออกของไทยไป EU ในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายของ CBAM มีสัดส่วนไม่มาก โดยมีการส่งออกหลักใน 2 อุตสาหกรรม คือ เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ และอะลูมิเนียม ซึ่งมีมูลค่าการส่งออกรวมในปี 2564 อยู่ที่ 18,100 ล้านบาท  คิดเป็นสัดส่วน 2.3% ของมูลค่าการส่งออกรวมไปยัง EU และคิดเป็น 5.8% ของมูลค่าการส่งออกสินค้าประเภทเดียวกันทั้งหมด โดยมีจำนวนผู้ส่งออกเกี่ยวข้อง 1,298 ราย ซึ่งแม้ตลาด EU จะไม่ใช่ตลาดหลักของผู้ส่งออกไทยในอุตสาหกรรมภายใต้ CBAM แต่ผู้ส่งออกกก็ยังควรเร่งปรับตัวเพื่อรักษาฐานลูกค้า และช่วงชิงโอกาสในการขยายตลาดหากผู้ส่งออกจากประเทศอื่นไม่สามารถปรับตัวได้ทัน อีกทั้ง ยังเป็นการเตรียมความพร้อมรองรับการดำเนินมาตรการในประเทศอื่นที่มีแนวโน้มไปในทิศทางเดียวกัน เช่น สหรัฐอเมริกา ซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณากฎหมาย US Clean Competition Act และอาจจะเริ่มมีการเก็บค่าธรรมเนียมคาร์บอนในปี 2569 เช่นกัน


 


Click
 ชมคลิป 1 ต.ค. 66 ผู้ส่งออกไทยต้องรายงานปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ สำหรับอุตสาหกรรมภายใต้ CBAM ที่ส่งออกไป EU

Scan QR Code


QR Code

หมายเหตุ

รายงานวิจัยฉบับนี้จัดทำเพื่อเผยแพร่ทั่วไป โดยจัดทำขึ้นจากแหล่งข้อมูลต่างๆ ที่น่าเชื่อถือ แต่บริษัทฯ มิอาจรับรองความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือ หรือความสมบูรณ์เพื่อใช้ในทางการค้าหรือประโยชน์อื่นใด บริษัทฯ อาจมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้ตลอดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ผู้ใช้ข้อมูลต้องใช้ความระมัดระวังในการใช้ข้อมูลต่างๆ ด้วยวิจารณญาณตนเองและรับผิดชอบในความเสี่ยงเองทั้งสิ้น บริษัทฯ จะไม่รับผิดต่อผู้ใช้หรือบุคคลใดในความเสียหายใดจากการใช้ข้อมูลดังกล่าว ข้อมูลในรายงานฉบับนี้จึงไม่ถือว่าเป็นการให้ความเห็น หรือคำแนะนำในการตัดสินใจทางธุรกิจ แต่อย่างใดทั้งสิ้น

Econ Digest

ESG