Display mode (Doesn't show in master page preview)

20 เมษายน 2566

Econ Digest

CCUS เทคโนโลยีจัดการคาร์บอน สู่เป้าหมาย Net Zero

คะแนนเฉลี่ย

​        เทคโนโลยี Carbon Capture Storage and Utilization (CCUS) หรือการดักจับ การใช้ประโยชน์ และการกักเก็บคาร์บอน เป็นหนึ่งในเทคโนโลยีที่มีส่วนสำคัญในการจำกัดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพื่อให้บรรลุเป้าหมายข้อตกลงปารีส (Paris Agreement) ในการควบคุมอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกไม่ให้เพิ่มขึ้นเกิน 1.5 - 2 องศาเซลเซียส  ทว่าการปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิตเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในบางอุตสาหกรรม อย่างอุตสาหกรรมโรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงฟอสซิล เหล็ก ซีเมนต์และเคมีภัณฑ์นั้น  จำเป็นต้องใช้เงินลงทุนสูง นโยบายของภาครัฐจึงมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมให้เกิดการลงทุนในเทคโนโลยี CCUS  โดยในสหภาพยุโรปและสหราชอาณาจักร มีการจัดตั้งกองทุนสนับสนุนการลงทุนในเทคโนโลยี CCUS   ขณะที่ในสหรัฐอเมริกาก็มีการสนับสนุนงบประมาณเพื่อศึกษาวิจัยเทคโนโลยี CCUS รวมถึงการออกกฎหมายและมาตรการต่างๆ เพื่อจูงใจผู้ประกอบการในการลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์  นอกจากนี้  สหภาพยุโรปยังอยู่ระหว่างการนำเสนอกฎหมาย Net-Zero Industry Act ซึ่งจะให้เงินสนับสนุนแก่โครงการเทคโนโลยีสะอาดรวมถึงเทคโนโลยี CCUS อีกด้วย
        สำหรับประเทศไทย ผู้ประกอบการเริ่มให้ความสนใจในการนำเทคโนโลยี CCUS มาใช้ร่วมกับกระบวนการผลิต  โดยเฉพาะกิจการในกลุ่มปิโตรเลียม โรงไฟฟ้า เคมีภัณฑ์ และซีเมนต์ โดยมีการศึกษาแนวทางการกักเก็บก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในแหล่งขุดเจาะปิโตรเลียมหรือชั้นหินใต้ดินที่มีศักยภาพ และการนำ ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในภาคครัวเรือนและภาคอุตสาหกรรม ตลอดจนการศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้ง CCUS Hub ซึ่งคาดว่าใช้เงินลงทุนประมาณ 26,500 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม ด้วยต้นทุนของเทคโนโลยี CCUS ยังอยู่ในระดับสูง ต้องพึ่งพาเทคโนโลยีจากต่างประเทศ ประกอบกับแรงจูงใจของมาตรการภาครัฐที่อาจยังไม่เพียงพอ  ส่งผลให้การนำเทคโนโลยี CCUS มาใช้มีแนวโน้มค่อยเป็นค่อยไป การสนับสนุนเงินทุนและการกำหนดราคาก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากภาครัฐดังเช่นในต่างประเทศ จึงมีส่วนสำคัญในการส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยี CCUS ในไทย ให้สามารถนำมาใช้ในภาคอุตสาหกรรมได้แพร่หลายยิ่งขึ้น

 


Click
 ชมคลิป CCUS เทคโนโลยีจัดการคาร์บอน สู่เป้าหมาย Net Zero

Scan QR Code


QR Code

หมายเหตุ

รายงานวิจัยฉบับนี้จัดทำเพื่อเผยแพร่ทั่วไป โดยจัดทำขึ้นจากแหล่งข้อมูลต่างๆ ที่น่าเชื่อถือ แต่บริษัทฯ มิอาจรับรองความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือ หรือความสมบูรณ์เพื่อใช้ในทางการค้าหรือประโยชน์อื่นใด บริษัทฯ อาจมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้ตลอดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ผู้ใช้ข้อมูลต้องใช้ความระมัดระวังในการใช้ข้อมูลต่างๆ ด้วยวิจารณญาณตนเองและรับผิดชอบในความเสี่ยงเองทั้งสิ้น บริษัทฯ จะไม่รับผิดต่อผู้ใช้หรือบุคคลใดในความเสียหายใดจากการใช้ข้อมูลดังกล่าว ข้อมูลในรายงานฉบับนี้จึงไม่ถือว่าเป็นการให้ความเห็น หรือคำแนะนำในการตัดสินใจทางธุรกิจ แต่อย่างใดทั้งสิ้น

Econ Digest

ESG