Display mode (Doesn't show in master page preview)

9 สิงหาคม 2566

Econ Digest

SMEs จำหน่ายวัสดุก่อสร้างปี 66 แข่งขันเข้มข้น จากการรุกขยายสาขาของ Modern Trade ท่ามกลางตลาดที่เติบโตจำกัดและกำลังซื้อที่เปราะบาง

คะแนนเฉลี่ย

        การแข่งขันของธุรกิจจำหน่ายวัสดุก่อสร้างในปี 2566 เข้มข้นขึ้น เพื่อชิงส่วนแบ่งตลาดที่ยังเติบโตได้จำกัด โดยเฉพาะกำลังซื้อของเศรษฐกิจฐานรากในภาคเกษตรกรรมซึ่งคาดว่าจะได้รับผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนีโญต่อเนื่องจนถึงปีหน้า กอปรกับการขยายสาขาของผู้เล่น Modern Trade รายใหญ่ โดยเฉพาะในพื้นที่ที่รองรับการเติบโตของเมืองและการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ ซึ่งทำให้ผู้ประกอบการ SMEs ที่มีสายป่านสั้นกว่าผู้ประกอบการรายใหญ่ และมีศักยภาพในการปรับตัวน้อยกว่า ต้องเผชิญกับทั้งการแข่งขันด้านราคา การบริหารจัดการต้นทุนที่ยังยืนตัวสูง ซึ่งอาจทำให้ SMEs มีความสามารถในการทำกำไรลดลงและสูญเสียความสามารถการแข่งขันในระยะยาว ในขณะที่รายได้รวมทั้งปีของกลุ่ม Modern trade น่าจะยังเติบโตได้ แต่ชะลอลงจากปีก่อนตามแนวโน้มกำลังซื้อที่ยังเปราะบาง

        ศูนย์วิจัยกสิกรไทยคาด ยอดขายรวมของธุรกิจจำหน่ายวัสดุก่อสร้าง ปี 2566 อยู่ที่ราว 1.07 ล้านล้านบาท เติบโต 1.8% (YoY) ชะลอลงจากปีก่อน เนื่องจากราคาสินค้าหลักอย่างเหล็กมีแนวโน้มลดลง และความต้องการใช้ที่อาจโตไม่มากนัก สอดคล้องกับมูลค่าการลงทุนก่อสร้างที่เติบโตต่ำ ขณะเดียวกัน ยังต้องติดตามทิศทางการจัดตั้งรัฐบาลและแนวนโยบายที่จะส่งผลต่อความเชื่อมั่นในการลงทุนโดยรวม

        มองไปข้างหน้า ธุรกิจจำหน่ายวัสดุก่อสร้างยังมีโจทย์ท้าทายเฉพาะหน้าเรื่องต้นทุนสินค้าที่คาดว่าจะปรับฐานสูงขึ้นตามต้นทุนในการปรับปรุงกระบวนการผลิตเพื่อความยั่งยืนและต้นทุนการดำเนินงานที่สูงขึ้น ทั้งค่าขนส่ง แนวโน้มค่าแรงขั้นต่ำที่อาจขยับขึ้น ซึ่งเป็นต้นทุนสำคัญของผู้ประกอบการ และยังมีอัตราค่าไฟฟ้าภาคธุรกิจที่ยังยืนสูง นอกจากนี้ ธุรกิจยังมีความท้าทายในระยะยาวตามเทรนด์ด้านสิ่งแวดล้อมและด้านเทคโนโลยี ซึ่งจะมีผลต่อต้นทุนในการปรับตัวของธุรกิจในอนาคต

 


Click
 ชมคลิป SMEs จำหน่ายวัสดุก่อสร้างปี 66 แข่งขันเข้มข้น จากการรุกขยายสาขาของ Modern Trade ท่ามกลางตลาดที่เติบโตจำกัดและกำลังซื้อที่เปราะบาง

Scan QR Code


QR Code

หมายเหตุ

รายงานวิจัยฉบับนี้จัดทำเพื่อเผยแพร่ทั่วไป โดยจัดทำขึ้นจากแหล่งข้อมูลต่างๆ ที่น่าเชื่อถือ แต่บริษัทฯ มิอาจรับรองความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือ หรือความสมบูรณ์เพื่อใช้ในทางการค้าหรือประโยชน์อื่นใด บริษัทฯ อาจมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้ตลอดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ผู้ใช้ข้อมูลต้องใช้ความระมัดระวังในการใช้ข้อมูลต่างๆ ด้วยวิจารณญาณตนเองและรับผิดชอบในความเสี่ยงเองทั้งสิ้น บริษัทฯ จะไม่รับผิดต่อผู้ใช้หรือบุคคลใดในความเสียหายใดจากการใช้ข้อมูลดังกล่าว ข้อมูลในรายงานฉบับนี้จึงไม่ถือว่าเป็นการให้ความเห็น หรือคำแนะนำในการตัดสินใจทางธุรกิจ แต่อย่างใดทั้งสิ้น