Display mode (Doesn't show in master page preview)

12 มีนาคม 2563

Econ Digest

Circuit Breaker กับตลาดหุ้นไทย

มาตรการระงับการซื้อ-ขาย (Circuit Breaker) กับตลาดหุ้นไทย

                การประกาศหยุดการซื้อ-ขายหลักทรัพย์เป็นการชั่วคราวของตลาดหุ้นไทย หรือ Circuit Breaker ในวันนี้ (12 มี.ค.) นับรวมเป็นครั้งที่ 4 ของประวัติศาสตร์ตลาดหุ้นไทย โดยในอดีต มาตรการ Circuit Breaker เคยถูกนำมาใช้ในช่วงที่เกิดเหตุการณ์ไม่ปกติกับตลาดทุนไทย ซึ่งมีสาเหตุมาจากทั้งปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายในประเทศ อาทิ ช่วงเดือนต.ค. 2551 ซึ่งเป็นช่วงที่เกิดวิกฤตซับไพรม์ของสหรัฐฯ และในท้ายที่สุดได้ลุกลามกลายเป็นวิกฤตเศรษฐกิจและการเงินโลก ส่งผลให้เศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทยเผชิญภาวะถดถอยในเวลาต่อมา และช่วงปลายปี 2549 ซึ่งไทยเผชิญกับกระแสการเก็งกำไรค่าเงินบาทอย่างหนัก จนทำให้ธนาคารแห่งประเทศไทยต้องประกาศใช้มาตรการดำรงเงินสำรองเงินนำเข้าระยะสั้น 30% หรือมาตรการ URR (Unremunerated Reserve Requirement) อย่างไรก็ดี สถานการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็ว และมีผลกระทบทำให้ความเชื่อมั่นของนักลงทุนมีความเปราะบางและอ่อนไหวมากขึ้น ซึ่งสถานการณ์ดังกล่าวทำให้ความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นไทยและตลาดหุ้นทั่วโลกมีความผันผวน โดยในระยะ 1-2 เดือนนับจากนี้ คงเป็นช่วงเวลาที่สำคัญของสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ในประเทศ ซึ่งยังคงต้องติดตามประเด็นดังกล่าวอย่างใกล้ชิด เนื่องจากจะมีผลอย่างมากต่อบรรยากาศและความเชื่อมั่นของนักลงทุน รวมไปถึงสัญญาณเงินทุนไหลออกจากตลาดหุ้นของนักลงทุนต่างชาติScan QR Code


QR Code

หมายเหตุ

รายงานวิจัยฉบับนี้จัดทำเพื่อเผยแพร่ทั่วไป โดยจัดทำขึ้นจากแหล่งข้อมูลต่างๆ ที่น่าเชื่อถือ แต่บริษัทฯ มิอาจรับรองความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือ หรือความสมบูรณ์เพื่อใช้ในทางการค้าหรือประโยชน์อื่นใด บริษัทฯ อาจมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้ตลอดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ผู้ใช้ข้อมูลต้องใช้ความระมัดระวังในการใช้ข้อมูลต่างๆ ด้วยวิจารณญาณตนเองและรับผิดชอบในความเสี่ยงเองทั้งสิ้น บริษัทฯ จะไม่รับผิดต่อผู้ใช้หรือบุคคลใดในความเสียหายใดจากการใช้ข้อมูลดังกล่าว ข้อมูลในรายงานฉบับนี้จึงไม่ถือว่าเป็นการให้ความเห็น หรือคำแนะนำในการตัดสินใจทางธุรกิจ แต่อย่างใดทั้งสิ้น

Econ Digest