Display mode (Doesn't show in master page preview)

29 มีนาคม 2566

Econ Digest

ภัยไซเบอร์...ทำให้ผู้บริโภคระวังการซื้อสินค้าออนไลน์มากขึ้น แต่ไม่ใช่ปัจจัยหลักที่กระทบยอดขาย B2C E-commerce

คะแนนเฉลี่ย

        ภัยไซเบอร์อาจกระทบความเชื่อมั่นของผู้บริโภคในการใช้บริการ B2C E-commerce  ซึ่งจากผลสำรวจของศูนย์วิจัยกสิกรไทยพบว่า ภัยไซเบอร์ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้ผู้บริโภคมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการซื้อของออนไลน์ โดยราว 70% ของผู้ตอบแบบสำรวจเพิ่มความระมัดระวังในการเลือกร้านค้า ช่องทางการชำระเงิน และบริการขนส่งที่มีความน่าเชื่อถือมากขึ้น นอกจากนี้ยังพบว่า ความกังวลหลักของผู้บริโภคใน 3 อันดับ ได้แก่ ความปลอดภัยของข้อมูล โดยเฉพาะการผูกข้อมูลทางบัญชีและข้อมูลส่วนบุคคลกับแพลตฟอร์ม และความปลอดภัยของการชำระเงินผ่านตัวกลางที่ไม่ใช่ธนาคาร

        ซึ่งแม้ว่าศูนย์วิจัยกสิกรไทยมองว่า ปัญหาเรื่องภัยไซเบอร์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันอาจจะไม่มีผลต่อยอดขายของธุรกิจ B2C E-commerce ให้ชะลอลงอย่างชัดเจน โดยสะท้อนจากปริมาณรายการที่ชำระ/โอนเงินผ่าน Mobile Banking ในปี 2565 ยังขยายตัวถึง 43% YoY แต่ภัยไซเบอร์อาจจะส่งผลกระทบความเชื่อมั่นของผู้บริโภคในแง่ของการปรับพฤติกรรมการใช้แพลตฟอร์ม โดยระมัดระวังการซื้อของออนไลน์มากขึ้น ทั้งนี้ ในปี 2566 คาดว่าธุรกิจ B2C E-commerce จะเติบโตในอัตราที่ชะลอลง โดยมูลค่าตลาดจะเติบโตอยู่ที่ราว 4-6% YoY ชะลอลงจากช่วงโควิดที่ขยายตัวเฉลี่ยราว 27% ต่อปี ซึ่งเป็นผลจากกำลังซื้อที่ยังฟื้นตัวไม่ทั่วถึงจากค่าครองชีพที่ยังคงกดดันการใช้จ่ายของผู้บริโภค และกลับไปใช้จ่ายนอกบ้านมากขึ้นหลังโควิดคลี่คลาย

        ในระยะข้างหน้า แม้ว่ากำลังซื้อของผู้บริโภคจะกลับมา แต่ธุรกิจ B2C E-commerce ยังคงต้องเผชิญความเสี่ยงในด้านความปลอดภัยจากการพัฒนาที่ไม่หยุดนิ่งของเทคโนโลยีดิจิทัล และการหลอกลวงที่มีความซับซ้อนกว่าเดิม ซึ่งอาจจะกระทบต่อความเชื่อมั่นของผู้บริโภคในการซื้อสินค้าผ่าน B2C E-commerce ได้ ดังนั้น ความร่วมมือจากทุกภาคส่วนบนห่วงโซ่ธุรกิจ และการปรับตัวของธุรกิจในการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย จะเป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภค รวมถึงส่งผลดีต่อความสามารถในการแข่งขันในระยะยาว ท่ามกลางตลาดที่กำลังเข้าสู่ภาวะอิ่มตัวจากจำนวนประชากรไทยที่เริ่มมีแนวโน้มปรับลดลง และมีการแข่งขันที่รุนแรงมากขึ้น

 


Click
 ชมคลิป ภัยไซเบอร์...ทำให้ผู้บริโภคระวังการซื้อสินค้าออนไลน์มากขึ้น แต่ไม่ใช่ปัจจัยหลักที่กระทบยอดขาย B2C E-commerce

Scan QR Code


QR Code

หมายเหตุ

รายงานวิจัยฉบับนี้จัดทำเพื่อเผยแพร่ทั่วไป โดยจัดทำขึ้นจากแหล่งข้อมูลต่างๆ ที่น่าเชื่อถือ แต่บริษัทฯ มิอาจรับรองความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือ หรือความสมบูรณ์เพื่อใช้ในทางการค้าหรือประโยชน์อื่นใด บริษัทฯ อาจมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้ตลอดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ผู้ใช้ข้อมูลต้องใช้ความระมัดระวังในการใช้ข้อมูลต่างๆ ด้วยวิจารณญาณตนเองและรับผิดชอบในความเสี่ยงเองทั้งสิ้น บริษัทฯ จะไม่รับผิดต่อผู้ใช้หรือบุคคลใดในความเสียหายใดจากการใช้ข้อมูลดังกล่าว ข้อมูลในรายงานฉบับนี้จึงไม่ถือว่าเป็นการให้ความเห็น หรือคำแนะนำในการตัดสินใจทางธุรกิจ แต่อย่างใดทั้งสิ้น

Econ Digest