Display mode (Doesn't show in master page preview)

14 กันยายน 2565

Econ Digest

สินเชื่อส่วนบุคคลดิจิทัล “ทยอยเติบโต” ตอบโจทย์ผู้บริโภครายย่อย

คะแนนเฉลี่ย

​สินเชื่อส่วนบุคคลดิจิทัล (Digital Personal Loan) ถือเป็นหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่จะช่วยเพิ่มอัตราการใช้บริการสินเชื่อ ของกลุ่มที่มีข้อจำกัดในการเข้าถึงสินเชื่อ อาทิ กลุ่มผู้ประกอบอาชีพอิสระ รับจ้างทั่วไป ค้าขายเนื่องจากสามารถใช้ข้อมูลทางเลือกในรูปแบบดิจิทัล เช่น ข้อมูลพฤติกรรมการซื้อขายสินค้าออนไลน์ การชำระบิลค่าสินค้าบริการผ่านช่องทางออนไลน์ มาพิจารณาอนุมัติ และประเมินความสามารถในการชำระหนี้ได้ ทำให้ผู้ประกอบการทั้งกลุ่ม Bank และ Non-Bank มีความต้องการขยายฐานลูกค้ามายังกลุ่มนี้ให้ได้มากยิ่งขึ้น


ศูนย์วิจัยกสิกรไทย มองว่าในปี 2565 การทำการตลาดสินเชื่อส่วนบุคคลดิจิทัลตามนิยามของธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ใช้ข้อมูลทางเลือกในการพิจารณาสินเชื่อ คงมีลักษณะของการ “ทยอยเติบโต” โดยจะมียอดคงค้างที่ไม่สูงมากนัก ประมาณ 7,920 – 8,500 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนเพียงร้อยละ 1 ของยอดคงค้างของสินเชื่อส่วนบุคคลทั้งระบบ


ขณะที่ช่วงระยะ 1-3 ปีจากนี้ ก็จะยังคงอยู่ในช่วงเริ่มต้นของการเรียนรู้ ต้องอาศัยระยะเวลาในการพัฒนา และปรับปรุงโมเดลประเมินความเสี่ยงจากการประยุกต์ใช้ข้อมูลทางเลือกใหม่ๆ ที่หลากหลาย โดยโจทย์ที่ท้าทายสำคัญของผู้ประกอบของผู้ประกอบการ ได้แก่

• การเพิ่มประสิทธิภาพในการประยุกต์ใช้ และวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อตรวจสอบตัวตน และเข้าใจพฤติกรรมที่แท้จริงของลูกค้า

• การทำให้เกิด Ecosystem ที่พร้อม เพื่อให้ได้ข้อมูลลูกค้าที่สมบูรณ์มากขึ้น สามารถนำมาประเมินความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ และสร้างแรงจูงใจในการชำระหนี้

• การติดตามหนี้ (Debt Collection) ที่มีประสิทธิภาพภายใต้ต้นทุนที่ไม่สูงมากจนเกินไป

• การแข่งขันที่เข้มข้นขึ้นจากการที่ผู้เล่นกลุ่ม Non-bank เข้ามาในตลาดสินเชื่อส่วนบุคคลดิจิทัลมากขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มผู้ประกอบการที่มีความพร้อมด้านฐานข้อมูลลูกค้า


นอกจากนี้ ภาพการแข่งขันที่เข้มข้นขึ้นอีกส่วนหนึ่งในอนาคตยังอาจมาจากแนวทางการให้ใบอนุญาต Virtual bank หรือธนาคารพาณิชย์แบบไร้สาขาที่ดำเนินธุรกิจบนช่องทางดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ ซึ่งแน่นอนว่าหนึ่งในการให้บริการ คือสินเชื่อส่วนบุคคลดิจิทัล

Scan QR Code


QR Code

หมายเหตุ

รายงานวิจัยฉบับนี้จัดทำเพื่อเผยแพร่ทั่วไป โดยจัดทำขึ้นจากแหล่งข้อมูลต่างๆ ที่น่าเชื่อถือ แต่บริษัทฯ มิอาจรับรองความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือ หรือความสมบูรณ์เพื่อใช้ในทางการค้าหรือประโยชน์อื่นใด บริษัทฯ อาจมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้ตลอดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ผู้ใช้ข้อมูลต้องใช้ความระมัดระวังในการใช้ข้อมูลต่างๆ ด้วยวิจารณญาณตนเองและรับผิดชอบในความเสี่ยงเองทั้งสิ้น บริษัทฯ จะไม่รับผิดต่อผู้ใช้หรือบุคคลใดในความเสียหายใดจากการใช้ข้อมูลดังกล่าว ข้อมูลในรายงานฉบับนี้จึงไม่ถือว่าเป็นการให้ความเห็น หรือคำแนะนำในการตัดสินใจทางธุรกิจ แต่อย่างใดทั้งสิ้น