Display mode (Doesn't show in master page preview)

14 มิถุนายน 2567

Econ Digest

ฤดูทุเรียนปี 2024 คาดผลผลิตลดลง 18%YoY แม้ราคาจะพุ่งสูง แต่รายได้เกษตรกรเพิ่มเพียง 0.3%YoY

คะแนนเฉลี่ย
  • ฤดูทุเรียนอยู่ในเม.ย.-ส.ค.2024 คาดมีผลผลิตรวมลดลง 18%YoY โดยเริ่มจากภาคตะวันออกก่อนที่เผชิญเอลนีโญ ฉุดผลผลิตทุเรียนในฤดูภาคตะวันออกลดลง 14%YoY มองต่อไปยังทุเรียนภาคใต้ที่จะออกสู่ตลาดตามมา คาดผลผลิตจะลดลงมากขึ้นอีกอยู่ที่ 25%YoY จากฝนน้อยกระทบการติดดอกออกผล และถูกซ้ำเติมด้วยฝนทิ้งช่วงขณะเก็บเกี่ยว
  • ภาพรวมรายได้เกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนในฤดูปี 2024 อาจเพิ่มขึ้นเพียง 0.3% แม้ราคาจะพุ่งสูงถึง 22%YoY โดยรายได้เกษตรกรภาคตะวันออกอาจเพิ่มขึ้น 4%YoY ขณะที่รายได้เกษตรกรภาคใต้อาจลดลง 8%YoY


        ฤดูทุเรียนไทยอยู่ในช่วงเม.ย.-ส.ค.ที่มีผลผลิตออกสู่ตลาดจำนวนมากราว 86% ของผลผลิตทุเรียนทั้งปี ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในภาคตะวันออกและภาคใต้รวมกว่า 95% ของผลผลิตทุเรียนทั้งประเทศ  

วิเคราะห์ภาคตะวันออก อาจมีผลผลิตทุเรียนในฤดูลดลง 14%
เริ่มจากทุเรียนในฤดูภาคตะวันออกที่จะมีผลผลิตออกสู่ตลาดตั้งแต่เม.ย.ได้เผชิญความร้อนแล้งจากเอลนีโญรุนแรงในช่วงราว 4 เดือนแรกของปี ทำให้ต้นทุเรียนได้รับน้ำฝนในปริมาณที่น้อยลงกว่าปีก่อนโดยเฉพาะในเม.ย.ที่น้ำฝนน้อยลงอย่างมาก ส่งผลต่อการติดดอกออกผลที่ลดลง/ผลมีน้ำหนักเบา อย่างไรก็ดี แม้จะมีปริมาณฝนมากขึ้นตั้งแต่พ.ค.ตามการคาดการณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยา ที่อาจช่วยบรรเทาความเสียหายในระยะเก็บเกี่ยวได้ แต่โดยรวมแล้วทั้งฤดูทุเรียนภาคตะวันออกปี 2024 คาดผลผลิตจะลดลง 14%YoY หรือมีผลผลิตออกสู่ตลาดราว 0.65 ล้านตัน (รูปที่ 1)  
 
วิเคราะห์ภาคใต้ อาจมีผลผลิตทุเรียนในฤดูลดลง 25%
มองต่อไปในทุเรียนภาคใต้ที่จะออกสู่ตลาดตามมาตั้งแต่มิ.ย.ก็มีแนวโน้มว่าผลผลิตจะเสียหายมากขึ้นอีกจากสภาพอากาศไม่เอื้ออำนวย เนื่องจากต้องเผชิญปริมาณฝนที่ลดลงจากปีก่อนตลอดช่วงการเจริญเติบโตของทุเรียนตั้งแต่ระยะติดดอกออกผล และยังถูกซ้ำเติมด้วยฝนทิ้งช่วงในก.ค.ตามการคาดการณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยา ซึ่งเป็นระยะเก็บเกี่ยวอีกด้วย ทำให้โดยรวมแล้วทั้งฤดูทุเรียนภาคใต้ปี 2024 อาจมีผลผลิตลดลงแรงถึง 25%YoY หรือมีผลผลิตออกสู่ตลาดราว 0.31 ล้านตัน (รูปที่ 2)

ผลผลิตทุเรียนรวมในฤดูปี 2024 (2 ภาค) อาจลดลง 18%YoY หรือมีผลผลิตออกสู่ตลาดรวมราว 0.96 ล้านตัน (ตารางที่ 1) นับเป็นผลผลิตทุเรียนที่ลดลงมากที่สุดในรอบ 15 ปี  

ภาพรวมรายได้เกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนในฤดูปี 2024 อาจเพิ่มขึ้นได้เพียง 0.3% จากผลผลิตรวมที่ลดลง 18%YoY ขณะที่ราคาเฉลี่ยปรับสูงขึ้น 22%YoY
แบ่งเป็นรายได้เกษตรกรภาคตะวันออกเพิ่มขึ้น 4%YoY และรายได้เกษตรกรภาคใต้ลดลง 8%YoY (รูปที่ 3) ทั้งนี้ เป็นรายได้เกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนที่ยังไม่หักต้นทุนการผลิต โดยมีต้นทุนการผลิตที่สำคัญในการจัดหาน้ำช่วงเอลนีโญ เช่น ต้นทุนการซื้อน้ำมารดต้นทุเรียน เครื่องปั๊มน้ำ/เครื่องสูบน้ำ/สปริงเกอร์ ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง เป็นต้น ซึ่งหากนับรวมต้นทุนการผลิตด้วย ก็จะทำให้รายได้เกษตรกรสุทธิของผู้ปลูกทุเรียนเผชิญแรงกดดันมากยิ่งขึ้น

 


Click
 ชมคลิป ฤดูทุเรียนปี 2024 คาดผลผลิตลดลง 18%YoY แม้ราคาจะพุ่งสูง แต่รายได้เกษตรกรเพิ่มเพียง 0.3%YoY

Scan QR Code


QR Code

หมายเหตุ

รายงานวิจัยฉบับนี้จัดทำเพื่อเผยแพร่ทั่วไป โดยจัดทำขึ้นจากแหล่งข้อมูลต่างๆ ที่น่าเชื่อถือ แต่บริษัทฯ มิอาจรับรองความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือ หรือความสมบูรณ์เพื่อใช้ในทางการค้าหรือประโยชน์อื่นใด บริษัทฯ อาจมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้ตลอดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ผู้ใช้ข้อมูลต้องใช้ความระมัดระวังในการใช้ข้อมูลต่างๆ ด้วยวิจารณญาณตนเองและรับผิดชอบในความเสี่ยงเองทั้งสิ้น บริษัทฯ จะไม่รับผิดต่อผู้ใช้หรือบุคคลใดในความเสียหายใดจากการใช้ข้อมูลดังกล่าว ข้อมูลในรายงานฉบับนี้จึงไม่ถือว่าเป็นการให้ความเห็น หรือคำแนะนำในการตัดสินใจทางธุรกิจ แต่อย่างใดทั้งสิ้น

Econ Digest