Display mode (Doesn't show in master page preview)

26 ธันวาคม 2566

Econ Digest

ส่งออกไทย เดือน พ.ย. 66 ขยายตัวเป็นเดือนที่ 4 ติดต่อกัน ขณะที่ปี 2567 การส่งออกไทย คาดเติบโตอย่างค่อยเป็นค่อยไปที่ 2.0%YoY สอดคล้องกับทิศทางการค้าโลก

คะแนนเฉลี่ย

        การส่งออกไทยในเดือนพฤศจิกายน 2566 ขยายตัวได้ 4.9%YoY ซึ่งขยายตัวเป็นเดือนที่ 4 ติดต่อกัน โดยส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากปัจจัยฐานที่ต่ำในปีก่อนหน้า นอกจากนี้ การส่งออกสินค้าไปยังสหรัฐฯ เติบโตได้มากถึง 17.5%YoY ตามสินค้าสำคัญหลายตัวที่ขยายตัวได้ ขณะที่การส่งออกไปยังจีนหดตัวเป็นครั้งแรกในรอบ 4 เดือน เนื่องจากผลไม้ที่เคยเป็นปัจจัยหนุนสำคัญได้สิ้นสุดฤดูของการส่งมอบสินค้า และสินค้าสำคัญอื่น ๆ อาทิ ผลิตภัณฑ์ยางและเม็ดพลาสติกยังคงหดตัวต่อเนื่อง
        สำหรับแนวโน้มการส่งออกปี 2567 ศูนย์วิจัยกสิกรไทยมีมุมมองว่า จะฟื้นตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไปจากปีก่อนหน้า สอดคล้องกับทิศทางการค้าโลกที่คาดว่าจะฟื้นตัวได้ในปี 2567 ตามวัฏจักรของอุปสงค์สินค้าต่างๆ และฐานที่ต่ำในปีก่อนหน้า ท่ามกลางปัจจัยท้าทายต่าง ๆ ที่อาจเข้ามากดดันการฟื้นตัวของส่งออกไทยในระยะข้างหน้า ได้แก่ การชะลอตัวของเศรษฐกิจในตลาดคู่ค้าสำคัญโดยเฉพาะจีนและสหรัฐฯ ปัญหาภูมิรัฐศาสตร์ ความผันผวนของค่าเงินจากการปรับทิศทางนโยบายการเงินของธนาคารกลางหลัก รวมถึงภัยแล้งที่ยังเป็นประเด็นที่ต้องติดตามต่อไป
        กล่าวโดยสรุป ศูนย์วิจัยกสิกรไทยมีมุมมองว่า ภาพรวมการส่งออกไทยในปี 2567 คาดว่าจะกลับมาขยายตัวได้ในแดนบวกที่ 2.0% เพิ่มขึ้นจากปี 2566 ที่คาดว่าอาจหดตัวราว -1.3% ซึ่งหดตัวลดลงจากที่คาดการณ์ไว้ก่อนหน้าที่ -2.5%YoY

 


Click
 ชมคลิป ส่งออกไทย เดือน พ.ย. 66 ขยายตัวเป็นเดือนที่ 4 ติดต่อกัน

Scan QR Code


QR Code

หมายเหตุ

รายงานวิจัยฉบับนี้จัดทำเพื่อเผยแพร่ทั่วไป โดยจัดทำขึ้นจากแหล่งข้อมูลต่างๆ ที่น่าเชื่อถือ แต่บริษัทฯ มิอาจรับรองความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือ หรือความสมบูรณ์เพื่อใช้ในทางการค้าหรือประโยชน์อื่นใด บริษัทฯ อาจมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้ตลอดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ผู้ใช้ข้อมูลต้องใช้ความระมัดระวังในการใช้ข้อมูลต่างๆ ด้วยวิจารณญาณตนเองและรับผิดชอบในความเสี่ยงเองทั้งสิ้น บริษัทฯ จะไม่รับผิดต่อผู้ใช้หรือบุคคลใดในความเสียหายใดจากการใช้ข้อมูลดังกล่าว ข้อมูลในรายงานฉบับนี้จึงไม่ถือว่าเป็นการให้ความเห็น หรือคำแนะนำในการตัดสินใจทางธุรกิจ แต่อย่างใดทั้งสิ้น