Display mode (Doesn't show in master page preview)

5 กุมภาพันธ์ 2563

Econ Digest

โคโรนาไวรัส ฉุดธุรกิจสายการบิน คาดสูญเสียรายได้ 8,000 –11,000 ล้านบาท

​​             หลังจากไทยเปิดเสรีน่านฟ้า สายการบินหน้าใหม่ได้เข้ามาในตลาดไทยมากขึ้น ทำให้การแข่งขันทวีความรุนแรง จนธุรกิจสายการบินต้องเผชิญโจทย์ท้าทายจากการแข่งขันตัดราคาอย่างหนัก แต่ความต้องการเดินทางโดยเครื่องบินที่เติบโตอย่างรวดเร็วยังเป็นปัจจัยหนุน ทำให้มูลค่าตลาดของธุรกิจสายการบินยังขยายตัวได้ อย่างไรก็ตาม ในปี 2562 สถานการณ์ไม่ได้เป็นอย่างนั้นอีก เพราะการเดินทางด้วยเที่ยวบินในประเทศได้หดตัวเป็นครั้งแรก โดยหดตัวลง 3.5% ขณะที่การเดินทางด้วยเที่ยวบินระหว่างประเทศเริ่มชะลอตัวลง ส่งผลให้มูลค่าตลาดธุรกิจสายการบินหดตัวเหลือเพียง 3.14 แสนล้านบาท

              และในปี 2563 การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาในจีน จะเป็นปัจจัยที่ทำให้ความต้องการเดินทางด้วยเที่ยวบินระหว่างประเทศลดลงเป็นครั้งแรกในรอบหลายปี ศูนย์วิจัยกสิกรไทย คาดการณ์ว่า การระบาดของโคโรนาไวรัสจะส่งผลกระทบในเชิงลบต่อ จำนวนนักเดินทางจีนที่มาไทย จำนวนนักเดินทางไทยที่ไปจีน และจำนวนนักเดินทางต่างชาติอื่นๆ ที่มาไทย 
โดยเฉพาะในช่วงไตรมาสแรกของปีนี้ โดยค่าเฉลี่ยอัตราบรรทุกผู้โดยสารของสายการบินในไทยทั้งปี จะลดลงจาก 80% เหลือ 72-73.4% มีผลให้มูลค่าธุรกิจหดตัวลง 4.3-6.2% เหลือเพียง 2.94-3.00 แสนล้านบาท และทำให้สายการบินสูญรายได้ประมาณ 8,000–11,000 ล้านบาท

                ​ศูนย์วิจัยกสิกรไทย มองว่า ความต้องการเดินทางด้วยเที่ยวบินระหว่างประเทศ จะกลับมาขยายตัวได้ในปีหน้า แต่จากแนวโน้มอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวชะลอตัวลง การจะเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวให้มากกว่านี้อย่างก้าวกระโดดคงจะทำได้ยาก เพราะศักยภาพของสนามบินและศักยภาพในการรองรับนักท่องเที่ยวของไทยยังมีอยู่จำกัด ธุรกิจสายการบินจะฟื้นตัวได้หรือไม่ จึงขึ้นอยู่กับความรุนแรงของการแข่งขันด้านราคา ขณะที่ความต้องการเดินทางโดยเครื่องบินยังเป็นโจทย์ที่ท้าทายของธุรกิจต่อไปScan QR Code


QR Code

หมายเหตุ

รายงานวิจัยฉบับนี้จัดทำเพื่อเผยแพร่ทั่วไป โดยจัดทำขึ้นจากแหล่งข้อมูลต่างๆ ที่น่าเชื่อถือ แต่บริษัทฯ มิอาจรับรองความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือ หรือความสมบูรณ์เพื่อใช้ในทางการค้าหรือประโยชน์อื่นใด บริษัทฯ อาจมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้ตลอดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ผู้ใช้ข้อมูลต้องใช้ความระมัดระวังในการใช้ข้อมูลต่างๆ ด้วยวิจารณญาณตนเองและรับผิดชอบในความเสี่ยงเองทั้งสิ้น บริษัทฯ จะไม่รับผิดต่อผู้ใช้หรือบุคคลใดในความเสียหายใดจากการใช้ข้อมูลดังกล่าว ข้อมูลในรายงานฉบับนี้จึงไม่ถือว่าเป็นการให้ความเห็น หรือคำแนะนำในการตัดสินใจทางธุรกิจ แต่อย่างใดทั้งสิ้น

Econ Digest