Display mode (Doesn't show in master page preview)

20 มกราคม 2563

Econ Digest

ตรุษจีนปีนี้...ใช้จ่ายประหยัด

                เทศกาลตรุษจีน เป็นเทศกาลที่คนไทยเชื้อสายจีนให้ความสำคัญเป็นลำดับ 1 ในบรรดาเทศกาลทั้งหมด ในปี 2563 นี้ ศูนย์วิจัยกสิกรไทย ได้สำรวจพฤติกรรมการใช้จ่ายของคนกรุงเทพฯ ช่วงเทศกาลตรุษจีน พบว่าอยู่ที่ประมาณ 13,150 ล้านบาท หดตัวราว 3% เมื่อเทียบกับปีก่อน จากกำลังซื้อที่ชะลอตัว โดยค่าใช้จ่ายที่หดตัวสูง ได้แก่ ค่าใช้จ่ายด้านการท่องเที่ยว-ทำบุญ และค่าใช้จ่ายด้านแจกเงินแต๊ะเอีย ส่วนค่าใช้จ่ายด้านเครื่องเซ่นไหว้ ปรับลดลงในสัดส่วนที่น้อยกว่า อย่างไรก็ตาม อาจต้องติดตามปัจจัยทางด้านภัยแล้ง หากกระทบต่อราคาสินค้าเครื่องเซ่นไหว้ ที่ปรับสูงกว่าค่าเฉลี่ยที่ปรับขึ้นในปีก่อนๆ อาจส่งผลเชิงลบต่อการตั้งงบประมาณการใช้จ่ายได้                        
                สำหรับการใช้จ่ายด้านเครื่องเซ่นไหว้ ซึ่งมีมูลค่าสูงสุด พบว่าในปีนี้ กลุ่มตัวอย่างสนใจซื้อเครื่องเซ่นไหว้ที่จัดเป็นชุดพอสมควร แต่สัดส่วนยังน้อยกว่าการแยกซื้อเครื่องเซ่นไหว้ตามร้านต่างๆ ซึ่งผู้ซื้อให้ความเชื่อมั่นต่อคุณภาพสินค้าสูง หากผู้ประกอบการสามารถสร้างความมั่นใจในคุณภาพสินค้า และมีชุดสินค้าให้เลือกหลากหลายราคา คาดว่า บริการจัดชุดเครื่องเซ่นไหว้และจัดส่งให้ถึงบ้าน จะได้รับความสนใจและเพิ่มโอกาสในการขายมากขึ้น 
                ​ปัจจัยทางด้านกำลังซื้อถือเป็นความท้าทายในระยะสั้น ตามความผันผวนของเศรษฐกิจ ซึ่งอาจปรับดีขึ้นหากเศรษฐกิจกลับมาเติบโตดี แต่ความท้าทายที่สาคัญ สำหรับธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเทศกาลตรุษจีนในระยะข้างหน้าคือ มุมมองต่อเทศกาลที่เปลี่ยนแปลงไป โดยคนรุ่นใหม่บางส่วนที่ยังสืบทอดได้ลดความเคร่งครัดลง ขณะที่บางกลุ่มที่มีอุปสรรคหรือไม่สะดวกด้านที่พักก็อาจสืบทอดน้อยลง ส่งผลให้ธุรกิจที่คาดหวังในเม็ดเงินค่าใช้จ่ายในช่วงเทศกาลตรุษจีนมีภารกิจสำคัญในการดึงคนรุ่นใหม่ ให้เข้ามามีส่วนร่วมหรือผูกพันกับเทศกาล เพื่อให้การสืบทอดเทศกาลยังคงมีในรุ่นต่อไป


Scan QR Code


QR Code

หมายเหตุ

รายงานวิจัยฉบับนี้จัดทำเพื่อเผยแพร่ทั่วไป โดยจัดทำขึ้นจากแหล่งข้อมูลต่างๆ ที่น่าเชื่อถือ แต่บริษัทฯ มิอาจรับรองความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือ หรือความสมบูรณ์เพื่อใช้ในทางการค้าหรือประโยชน์อื่นใด บริษัทฯ อาจมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้ตลอดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ผู้ใช้ข้อมูลต้องใช้ความระมัดระวังในการใช้ข้อมูลต่างๆ ด้วยวิจารณญาณตนเองและรับผิดชอบในความเสี่ยงเองทั้งสิ้น บริษัทฯ จะไม่รับผิดต่อผู้ใช้หรือบุคคลใดในความเสียหายใดจากการใช้ข้อมูลดังกล่าว ข้อมูลในรายงานฉบับนี้จึงไม่ถือว่าเป็นการให้ความเห็น หรือคำแนะนำในการตัดสินใจทางธุรกิจ แต่อย่างใดทั้งสิ้น

Econ Digest