Display mode (Doesn't show in master page preview)

3 ธันวาคม 2562

Econ Digest

กำลังซื้อหด กดดันการเติบโตของธุรกิจ คาดปี 63 ค้าปลีกขยายตัว 2.8%

            ผลสำรวจเกี่ยวกับสถานการณ์และมุมมองของผู้ประกอบการค้าปลีก พบว่า กว่า 60% ของผู้ประกอบการ มีความเห็นว่ายอดขายแย่ลงเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน และในกลุ่มนี้มีถึง 65% ที่ยังไม่มั่นใจว่าผลประกอบการของตนจะกลับมาฟื้นตัวหรือดีขึ้นเมื่อไร สะท้อนให้เห็นถึงความกังวลของผู้ประกอบที่มีต่อภาวะเศรษฐกิจและกำลังซื้อในระยะข้างหน้า อย่างไรก็ตาม มีผู้ประกอบการ 25% ที่เห็นว่ายอดขายเท่าเดิม และอีก 15% เห็นว่ายอดขายของตัวเองดีขึ้น ซึ่งกลุ่มหลังนี้ขายสินค้าประเภท อุปกรณ์กีฬา วิตามินและอาหารเสริม รวมถึงสินค้าแฟชั่นที่จำหน่ายบนช่องทาง E-Commerce

             ศูนย์วิจัยกสิกรไทย ประเมินว่า ยอดขายของค้าปลีกปี 2562 น่าจะขยายตัวประมาณ 3.1% ขณะที่ปี 2563 คาดว่าจะเติบโตประมาณ 2.8%  จากกำลังซื้อของผู้บริโภคที่ยังไม่ฟื้นตัวและกดดันการเติบโตของธุรกิจค้าปลีกอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะค้าปลีกที่เจาะกลุ่มลูกค้าฐานรากและกำลังซื้อปานกลางลงล่างอย่างร้านค้าปลีกดั้งเดิมและไฮเปอร์มาร์เก็ต ขณะที่ค้าปลีกซูเปอร์มาร์เก็ตและ E-Commerce ที่เจาะกลุ่มลูกค้ากำลังซื้อปานกลางขึ้นบนยังคงมีแนวโน้มเติบโตดีกว่าค้าปลีกใน Segment อื่นๆ

              ​ท่ามกลางภาวะกำลังซื้อที่ยังชะลอตัว การจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดของผู้ประกอบการค้าปลีก จึงมีความจำเป็นต่อการกระตุ้นหรือจูงใจให้ผู้บริโภคใช้จ่าย ขณะเดียวกัน การแข่งขันที่มีแนวโน้มรุนแรงขึ้น การรักษาคุณภาพของการให้บริการที่ดี
สม่ำเสมอ จะกลายเป็นปัจจัยสำคัญที่จะดึงดูดกลุ่มลูกค้าให้ซื้อสินค้า นอกเหนือจากการชูจุดขายด้านราคาและคุณภาพของสินค้าเพียงอย่างเดียว


Scan QR Code


QR Code

หมายเหตุ

รายงานวิจัยฉบับนี้จัดทำเพื่อเผยแพร่ทั่วไป โดยจัดทำขึ้นจากแหล่งข้อมูลต่างๆ ที่น่าเชื่อถือ แต่บริษัทฯ มิอาจรับรองความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือ หรือความสมบูรณ์เพื่อใช้ในทางการค้าหรือประโยชน์อื่นใด บริษัทฯ อาจมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้ตลอดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ผู้ใช้ข้อมูลต้องใช้ความระมัดระวังในการใช้ข้อมูลต่างๆ ด้วยวิจารณญาณตนเองและรับผิดชอบในความเสี่ยงเองทั้งสิ้น บริษัทฯ จะไม่รับผิดต่อผู้ใช้หรือบุคคลใดในความเสียหายใดจากการใช้ข้อมูลดังกล่าว ข้อมูลในรายงานฉบับนี้จึงไม่ถือว่าเป็นการให้ความเห็น หรือคำแนะนำในการตัดสินใจทางธุรกิจ แต่อย่างใดทั้งสิ้น

Econ Digest