Display mode (Doesn't show in master page preview)

22 กรกฎาคม 2562

Econ Digest

โรคใบด่าง...มันสำปะหลัง ต้นเหตุ...ราคามันปีนี้ไม่สดใส ใช่หรือไม่?

​​จากสัญญาณการระบาดของโรคใบด่างมันสำปะหลังในขณะนี้ ศูนย์วิจัยกสิกรไทยมองว่า ปี 2562 การระบาดดังกล่าวจะยังไม่สร้างความเสียหายต่อภาพรวมผลผลิตมันสำปะหลัง เนื่องจากช่วงครึ่งปีหลังเป็นช่วงที่ผลผลิตออกสู่ตลาดตามฤดูกาลน้อยอยู่แล้ว โดยคาดว่า ราคามันสำปะหลังครึ่งหลังปี 2562 อาจทรงตัวในระดับต่ำราว 1.7-1.8 บาทต่อกิโลกรัม เมื่อเทียบกับ 2.02 บาทต่อกิโลกรัมในช่วงครึ่งแรกปี 2562 และคาดว่าภาพรวมราคามันสำปะหลังทั้งปี 2562 จะเฉลี่ยอยู่ที่ราว 1.9 บาทต่อกิโลกรัม หรือลดลง 20.1% (YoY) จากปัจจัยฉุดด้านความต้องการจากจีนที่ชะลอลงเป็นหลัก เนื่องจากปริมาณสต๊อกข้าวโพดของจีนยังอยู่ในระดับสูง

นับเป็นโจทย์ท้าทายของรัฐบาลในการแก้ปัญหาด้านผลผลิตมันสำปะหลังในระยะสั้นในช่วงครึ่งหลังปี 2562 เพื่อป้องกันการลุกลามของโรคใบด่างไม่ให้สร้างความเสียหายต่อผลผลิตมันสำปะหลังในช่วงไตรมาสแรกปี 2563 ทั้งนี้ ต้องอาศัยความต่อเนื่องของมาตรการด้านอุปทานที่รัฐฯ กำลังดำเนินการอยู่ ได้แก่ การจ่ายเงินชดเชย การควบคุมการนำเข้าท่อนพันธุ์ การเพิ่มประสิทธิภาพการเพาะปลูกมันสำปะหลังในระบบน้ำหยด และโครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมมันสำปะหลังและสร้างมูลค่าเพิ่ม สำหรับการบริหารจัดการด้านการตลาดที่ควรดำเนินการควบคู่กัน คือเน้นการสร้างอุปสงค์ในประเทศ การแปรรูปมันสำปะหลังเพื่อยกระดับสู่ผลิตภัณฑ์อาหารที่สร้างมูลค่าเพิ่ม ซึ่งจะช่วยพยุงราคามันสำปะหลังไม่ให้ตกต่ำและเพิ่มรายได้ให้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังScan QR Code


QR Code

หมายเหตุ

รายงานวิจัยฉบับนี้จัดทำเพื่อเผยแพร่ทั่วไป โดยจัดทำขึ้นจากแหล่งข้อมูลต่างๆ ที่น่าเชื่อถือ แต่บริษัทฯ มิอาจรับรองความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือ หรือความสมบูรณ์เพื่อใช้ในทางการค้าหรือประโยชน์อื่นใด บริษัทฯ อาจมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้ตลอดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ผู้ใช้ข้อมูลต้องใช้ความระมัดระวังในการใช้ข้อมูลต่างๆ ด้วยวิจารณญาณตนเองและรับผิดชอบในความเสี่ยงเองทั้งสิ้น บริษัทฯ จะไม่รับผิดต่อผู้ใช้หรือบุคคลใดในความเสียหายใดจากการใช้ข้อมูลดังกล่าว ข้อมูลในรายงานฉบับนี้จึงไม่ถือว่าเป็นการให้ความเห็น หรือคำแนะนำในการตัดสินใจทางธุรกิจ แต่อย่างใดทั้งสิ้น

Econ Digest