Display mode (Doesn't show in master page preview)

5 กรกฎาคม 2566

Econ Digest

ส่งออกผลไม้ไทยปี 66 ภาพรวมเติบโตได้...จับตาหลายปัจจัยกดดัน

คะแนนเฉลี่ย

        ศูนย์วิจัยกสิกรไทยมองว่า แม้มูลค่าการส่งออกผลไม้ของไทยในช่วง 5 เดือนแรกของปี 66 จะเติบโตดี เนื่องจากอยู่ในช่วงฤดูกาลส่งมอบผลไม้ที่สำคัญของปี ประกอบกับการกลับมาขยายตัวของการส่งออกผลไม้สดจากฐานที่ต่ำในปีก่อน รวมถึงมีการเพิ่มการส่งออกผลไม้ไปยังตลาดใหม่ๆ  แต่ด้วยเศรษฐกิจคู่ค้าสำคัญที่ชะลอตัว โดยเฉพาะจีนและสหรัฐฯ ตลอดจนผลจากสภาพอากาศที่แปรปรวน อาจกดดันให้อัตราการเติบโตของมูลค่าการส่งออกผลไม้ของไทยในช่วงที่เหลือของปีชะลอลง ส่งผลให้ภาพรวมมูลค่าการส่งออกผลไม้ของไทยตลอดปี 66 อาจอยู่ที่ 7,800 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือขยายตัวราว 2.3%YoY โดยกลุ่มสินค้าที่มีแนวโน้มเติบโต ได้แก่ กลุ่มผลไม้สด แช่เย็นและแช่แข็ง จากการส่งออกไปยังตลาดจีนที่กลับมาขยายตัวได้ดี ส่วนกลุ่มสินค้าที่มีแนวโน้มหดตัว ได้แก่ กลุ่มผลไม้กระป๋องและแปรรูป เนื่องจากคำสั่งซื้อของตลาดคู่ค้าสำคัญอย่างสหรัฐฯ และสหภาพยุโรปปรับลดลง

        สำหรับผู้ประกอบการธุรกิจส่งออกผลไม้ การจัดการต้นทุนการผลิต โดยเฉพาะจากวัตถุดิบอาหารและแรงงาน ซึ่งมีสัดส่วนรวมกันเฉลี่ยเกือบ 80% ของต้นทุนรวม จะยังเป็นโจทย์ต่อเนื่องในระยะข้างหน้า   โดยสภาพอากาศที่แปรปรวน  อุณหภูมิโลกและน้ำระดับทะเลที่สูงขึ้นอย่างรวดเร็ว ตลอดจนปรากฏการณ์เอลนีโญ จะทำให้เกิดความเสี่ยงต่อผลผลิตทางการเกษตร ซึ่งเป็นวัตถุดิบต้นน้ำของธุรกิจผลไม้ โดยเฉพาะในกลุ่มผลไม้กระป๋องและแปรรูป   ขณะที่ต้นทุนแรงงานยังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากค่าแรงขั้นต่ำที่คาดว่าจะปรับขึ้นภายหลังการจัดตั้งรัฐบาลชุดใหม่ ท่ามกลางการขาดแคลนแรงงานและการแย่งแรงงานในภาคอุตสาหกรรมการผลิต  ส่งผลให้ธุรกิจจำเป็นต้องปรับตัว ทั้งการเพิ่มทักษะและผลิตภาพแรงงาน รวมถึงการลงทุนด้านเทคโนโลยีการผลิตเพื่อทดแทนแรงงาน ซึ่งการปรับตัวดังกล่าวล้วนมีผลต่อต้นทุน

        นอกจากนี้  ต้นทุนด้านอื่นๆ ที่คาดว่าจะยังยืนตัวสูง ไม่ว่าจะเป็นต้นทุนสาธารณูปโภคและต้นทุนทางการเงิน ยังอาจกระทบต่อความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการส่งออกและนำเข้า   ส่งผลให้การประกอบธุรกิจผลไม้ โดยเฉพาะผลไม้กระป๋องและแปรรูปจึงมีความซับซ้อนและท้าทายมากขึ้น โดยเฉพาะในส่วนของผู้ประกอบการขนาดย่อมและรายย่อย (Micro และ Small Enterprises) ซึ่งมีจำนวนมากแต่ผลประกอบการส่วนใหญ่ยังคงมีกำไรน้อยหรือขาดทุน ดังนั้น ความสามารถในการเพิ่มยอดขายหรือทำกำไร จึงเป็นโจทย์ของธุรกิจภายใต้การแข่งขันที่รุนแรง

 


Click
 ชมคลิป ส่งออกผลไม้ไทยปี 66 ภาพรวมเติบโตได้...จับตาหลายปัจจัยกดดัน

Scan QR Code


QR Code

หมายเหตุ

รายงานวิจัยฉบับนี้จัดทำเพื่อเผยแพร่ทั่วไป โดยจัดทำขึ้นจากแหล่งข้อมูลต่างๆ ที่น่าเชื่อถือ แต่บริษัทฯ มิอาจรับรองความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือ หรือความสมบูรณ์เพื่อใช้ในทางการค้าหรือประโยชน์อื่นใด บริษัทฯ อาจมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้ตลอดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ผู้ใช้ข้อมูลต้องใช้ความระมัดระวังในการใช้ข้อมูลต่างๆ ด้วยวิจารณญาณตนเองและรับผิดชอบในความเสี่ยงเองทั้งสิ้น บริษัทฯ จะไม่รับผิดต่อผู้ใช้หรือบุคคลใดในความเสียหายใดจากการใช้ข้อมูลดังกล่าว ข้อมูลในรายงานฉบับนี้จึงไม่ถือว่าเป็นการให้ความเห็น หรือคำแนะนำในการตัดสินใจทางธุรกิจ แต่อย่างใดทั้งสิ้น