Display mode (Doesn't show in master page preview)

11 มกราคม 2567

Econ Digest

แนวโน้มพรรครัฐบาลปัจจุบันได้รับชัยชนะ สะท้อนจุดยืนความสัมพันธ์กับจีนไม่เปลี่ยนแปลง

คะแนนเฉลี่ย

        การเลือกตั้งประธานาธิบดีไต้หวันที่จะเกิดขึ้นในวันที่ 13 ม.ค. 67 พรรครัฐบาลปัจจุบันมีแนวโน้มที่จะได้รับชัยชนะ ซึ่งศูนย์วิจัยกสิกรไทย มีมุมมองว่า หากพรรค DPP ได้รับชัยชนะ สะท้อนว่าจุดยืนความสัมพันธ์ระหว่างไต้หวันกับจีนจะยังไม่เปลี่ยนแปลง ขณะที่ไต้หวันจะยังรักษาสิทธิในการปกครองตนเอง แต่การประกาศเอกราชของไต้หวันที่จะนำไปสู่สถานการณ์ความรุนแรงในช่องแคบไต้หวัน รวมถึงทะเลจีนใต้จะยังไม่เกิดขึ้น

Scan QR Code


QR Code

หมายเหตุ

รายงานวิจัยฉบับนี้จัดทำเพื่อเผยแพร่ทั่วไป โดยจัดทำขึ้นจากแหล่งข้อมูลต่างๆ ที่น่าเชื่อถือ แต่บริษัทฯ มิอาจรับรองความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือ หรือความสมบูรณ์เพื่อใช้ในทางการค้าหรือประโยชน์อื่นใด บริษัทฯ อาจมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้ตลอดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ผู้ใช้ข้อมูลต้องใช้ความระมัดระวังในการใช้ข้อมูลต่างๆ ด้วยวิจารณญาณตนเองและรับผิดชอบในความเสี่ยงเองทั้งสิ้น บริษัทฯ จะไม่รับผิดต่อผู้ใช้หรือบุคคลใดในความเสียหายใดจากการใช้ข้อมูลดังกล่าว ข้อมูลในรายงานฉบับนี้จึงไม่ถือว่าเป็นการให้ความเห็น หรือคำแนะนำในการตัดสินใจทางธุรกิจ แต่อย่างใดทั้งสิ้น

Econ Digest