Display mode (Doesn't show in master page preview)

25 กุมภาพันธ์ 2563

Econ Digest

ทองคำ พระเอก...ดันส่งออกไทย ม.ค 63 โต 3.35%

               เศรษฐกิจโลกเผชิญความเสี่ยงเพิ่มขึ้น หลังเกิดการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในหลายประเทศทั่วโลก ทำให้การส่งออกสินทรัพย์ปลอดภัยอย่างทองคำในเดือนม.ค. 2563 ขยายตัวสูงถึง 299.6% YoY หนุนภาพรวมการส่งออกสินค้าไทยในเดือนม.ค. 2563 กลับมาขยายตัวเป็นบวกครั้งแรกในรอบ 6 เดือน ที่ 3.35% YoY ทั้งนี้ หากหักมูลค่าการส่งออกทองคำออกแล้ว ภาพรวมการส่งออกสินค้าไทยอยู่ที่ -1.45% YoY นับว่าหดตัวน้อยกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ที่ -2.95% YoY  โดยตัวเลขที่ออกมาดีกว่าคาด ส่วนหนึ่งได้อานิสงส์จากการบรรลุดีลการค้าเฟสแรกระหว่างสหรัฐฯ กับจีน กอปรกับฐานการส่งออกไปจีนในปีก่อนที่ต่ำ ทำให้การส่งออกสินค้าไทยไปตลาดจีนและสหรัฐฯ ในเดือนม.ค. 2563 ขยายตัวที่ 5.2% YoY และ 9.9% YoY ตามลำดับ 
​​               อย่างไรก็ตาม ผลกระทบจากการระบาดของไวรัสโควิด-19 ผ่านช่องทางการค้าและการเชื่อมโยงห่วงโซ่การผลิตกับจีนน่าจะกระทบภาพรวมการค้าระหว่างประเทศของไทยมากขึ้น จากการที่อุตสาหกรรมจีนไม่สามารถดำเนินการผลิตเต็มอัตราส่งผลกระทบต่อความต้องการสินค้าส่งออกจากไทย ทั้งนี้ สินค้าส่งออกขั้นกลางของไทยไปจีนคิดเป็นสัดส่วน 45% ของการส่งออกไปจีนทั้งหมด นอกจากนี้ การปิดชายแดนขนส่งทางบกระหว่างเวียดนามกับจีน ยังส่งผลโดยตรงต่อการส่งออกผลไม้สดของไทยไปจีนและส่งผลทางอ้อมผ่านการเปลี่ยนบรรจุภัณฑ์ในเวียดนาม ทั้งนี้ ศูนย์วิจัยกสิกรไทยยังคงติดตามสถานการณ์ดังกล่าวอย่างใกล้ชิด โดยในเบื้องต้นยังคงมุมมองต่อภาพการส่งออกของไทยปี 2563 ที่กรอบประมาณการ -2.0% ถึง 1.0%Scan QR Code


QR Code

หมายเหตุ

รายงานวิจัยฉบับนี้จัดทำเพื่อเผยแพร่ทั่วไป โดยจัดทำขึ้นจากแหล่งข้อมูลต่างๆ ที่น่าเชื่อถือ แต่บริษัทฯ มิอาจรับรองความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือ หรือความสมบูรณ์เพื่อใช้ในทางการค้าหรือประโยชน์อื่นใด บริษัทฯ อาจมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้ตลอดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ผู้ใช้ข้อมูลต้องใช้ความระมัดระวังในการใช้ข้อมูลต่างๆ ด้วยวิจารณญาณตนเองและรับผิดชอบในความเสี่ยงเองทั้งสิ้น บริษัทฯ จะไม่รับผิดต่อผู้ใช้หรือบุคคลใดในความเสียหายใดจากการใช้ข้อมูลดังกล่าว ข้อมูลในรายงานฉบับนี้จึงไม่ถือว่าเป็นการให้ความเห็น หรือคำแนะนำในการตัดสินใจทางธุรกิจ แต่อย่างใดทั้งสิ้น

Econ Digest