Display mode (Doesn't show in master page preview)

15 พฤศจิกายน 2565

Econ Digest

KR-ECI เดือน ต.ค. 65 ทรงตัว...ครัวเรือนยังกังวลเกี่ยวกับราคาสินค้า รวมถึงสถานการณ์น้ำท่วมได้สร้างความกังวลในค่าใช้จ่าย รายได้และการจ้างงาน

คะแนนเฉลี่ย

​•    ในเดือนต.ค.65 แม้ดัชนีเงินเฟ้อได้ปรับขึ้นในอัตราที่ชะลอลง แต่ความกังวลของครัวเรือนเกี่ยวกับระดับราคาสินค้ายังคงอยู่ ประกอบกับผลกระทบที่เกิดจากสถานการณ์น้ำท่วมที่ขยายวงกว้างจากเดือนก่อนสร้างความกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์รายได้และการจ้างงาน ส่งผลให้ดัชนีภาวะเศรษฐกิจและการครองชีพของครัวเรือน (KR-ECI) ทรงตัวอยู่ที่ 33.8 อย่างไรก็ดี ดัชนี KR-ECI ใน 3 เดือนข้างหน้าปรับดีขึ้นเล็กน้อยอยู่ที่ 35.7 โดยได้รับปัจจัยหนุนจากมุมมองที่ดีขึ้นเกี่ยวกับการจ้างงาน หลังภาคการท่องเที่ยวมีแนวโน้มฟื้นตัวดีขึ้นต่อเนื่อง นอกจากนี้ จากการสำรวจเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลกระทบต่อสถานการณ์น้ำท่วมพบว่ามีครัวเรือนร้อยละ 64.3 ที่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นจากผลกระทบของสถานการณ์น้ำท่วมมากกว่า 5,000 บาท (เพิ่มขึ้นจากการสำรวจในเดือนก.ย. 65 ที่ร้อยละ 19.2)  
•    ในระยะข้างหน้าการฟื้นตัวของภาวะเศรษฐกิจและการครองชีพของครัวเรือนยังเผชิญหลายปัจจัยเสี่ยงสำคัญ โดยแม้ภาครัฐได้มีการออกมาตรการเพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพของครัวเรือน เช่น การตรึงค่าไฟ เป็นต้น แต่ราคาพลังงานที่ยังคงมีความผันผวนอาจส่งผลต่อขีดจำกัดของมาตรการอุดหนุนภาครัฐในระยะข้างหน้า นอกจากนี้ ผลกระทบที่ครัวเรือนได้รับจากสถานการณ์น้ำท่วมอาจกระทบต่อค่าใช้จ่าย รายได้และการจ้างงาน รวมถึงเงินออมในระยะข้างหน้า อย่างไรก็ดี ในช่วงปลายปีซึ่งเป็นฤดูกาลท่องเที่ยวของไทยก็อาจช่วยหนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจและการครองชีพของครัวเรือนได้ ทั้งนี้ คงต้องติดตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจจากภาครัฐที่คาดว่าจะมีความชัดเจนมากขึ้นในเดือนพ.ย. นี้ เช่น มาตรการลดหย่อนทางภาษี มาตรการกระตุ้นการใช้จ่ายและท่องเที่ยว เป็นต้น  
 


Click
 ชมคลิป KR-ECI เดือน ต.ค. 65 ทรงตัวครัวเรือนกังวลกับราคาสินค้า...รวมถึงสถานการณ์น้ำท่วม


Scan QR Code


QR Code

หมายเหตุ

รายงานวิจัยฉบับนี้จัดทำเพื่อเผยแพร่ทั่วไป โดยจัดทำขึ้นจากแหล่งข้อมูลต่างๆ ที่น่าเชื่อถือ แต่บริษัทฯ มิอาจรับรองความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือ หรือความสมบูรณ์เพื่อใช้ในทางการค้าหรือประโยชน์อื่นใด บริษัทฯ อาจมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้ตลอดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ผู้ใช้ข้อมูลต้องใช้ความระมัดระวังในการใช้ข้อมูลต่างๆ ด้วยวิจารณญาณตนเองและรับผิดชอบในความเสี่ยงเองทั้งสิ้น บริษัทฯ จะไม่รับผิดต่อผู้ใช้หรือบุคคลใดในความเสียหายใดจากการใช้ข้อมูลดังกล่าว ข้อมูลในรายงานฉบับนี้จึงไม่ถือว่าเป็นการให้ความเห็น หรือคำแนะนำในการตัดสินใจทางธุรกิจ แต่อย่างใดทั้งสิ้น

Econ Digest