Display mode (Doesn't show in master page preview)

11 เมษายน 2566

Econ Digest

ดัชนี KR-ECI เดือน มี.ค. 66 ปรับตัวลดลง ครัวเรือนเริ่มกังวลภาระในการชำระหนี้มากขึ้น

คะแนนเฉลี่ย

​        การสำรวจในเดือนมี.ค. 66 ครัวเรือนไทยมีความกังวลมากขึ้นเกี่ยวกับภาระในการชำระหนี้สอดคล้องกับทิศทางการปรับขึ้นของอัตราดอกเบี้ยนโยบายและการส่งผ่านดอกเบี้ยของธนาคารพาณิชย์ที่เพิ่มขึ้น ขณะที่ปัจจัยหนุนด้านการฟื้นตัวของภาคการท่องเที่ยวและการชะลอตัวของราคาสินค้าไม่เพียงพอให้ครัวเรือนลดความกังวลเกี่ยวกับภาระการครองชีพในภาพรวมได้ ส่งผลให้ดัชนีภาวะเศรษฐกิจและการครองชีพของครัวเรือน (KR-ECI) ในปัจจุบันและ 3 เดือนข้างหน้าปรับลดที่ 35.8 และ 37.6 จาก 36.6 และ 38.6 ในเดือนก.พ.66

        นอกจากนี้ ผลจากการสอบถามครัวเรือนเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเด็นการจับจ่ายใช้สอยในเดือนเม.ย.66 ที่มีช่วงเทศกาลวันหยุดยาวพบว่า ครัวเรือนส่วนใหญ่ (56%) คาดว่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนหน้าโดยถือเป็นโอกาสดีที่จะได้สังสรรค์กับครอบครัว/เพื่อน แต่อีกส่วนหนึ่งคาดว่าจะไม่เพิ่มการใช้จ่ายเนื่องจากค่าครองชีพยังอยู่ในระดับสูง

        ในระยะข้างหน้าดัชนี KR-ECI ยังมีแนวโน้มฟื้นตัวได้แต่เปราะบางจากปัจจัยเสี่ยงที่หลากหลาย โดยเฉพาะความกังวลเกี่ยวกับการชำระหนี้ที่เพิ่มขึ้นตามทิศทางดอกเบี้ยขาขึ้นที่เข้ามากดดันการบริโภคของครัวเรือน อย่างไรก็ตาม ยังมีปัจจัยหนุนจากการฟื้นตัวที่แข็งแกร่งอย่างต่อเนื่องของภาคการท่องเที่ยวที่จะช่วยหนุนมุมมองที่ดีต่อรายได้และการจ้างงาน

 


Click
 ชมคลิป ดัชนี KR-ECI เดือน มี.ค. 66 ปรับตัวลดลง ครัวเรือนเริ่มกังวลภาระในการชำระหนี้มากขึ้น

Scan QR Code


QR Code

หมายเหตุ

รายงานวิจัยฉบับนี้จัดทำเพื่อเผยแพร่ทั่วไป โดยจัดทำขึ้นจากแหล่งข้อมูลต่างๆ ที่น่าเชื่อถือ แต่บริษัทฯ มิอาจรับรองความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือ หรือความสมบูรณ์เพื่อใช้ในทางการค้าหรือประโยชน์อื่นใด บริษัทฯ อาจมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้ตลอดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ผู้ใช้ข้อมูลต้องใช้ความระมัดระวังในการใช้ข้อมูลต่างๆ ด้วยวิจารณญาณตนเองและรับผิดชอบในความเสี่ยงเองทั้งสิ้น บริษัทฯ จะไม่รับผิดต่อผู้ใช้หรือบุคคลใดในความเสียหายใดจากการใช้ข้อมูลดังกล่าว ข้อมูลในรายงานฉบับนี้จึงไม่ถือว่าเป็นการให้ความเห็น หรือคำแนะนำในการตัดสินใจทางธุรกิจ แต่อย่างใดทั้งสิ้น

Econ Digest