Display mode (Doesn't show in master page preview)

30 มีนาคม 2565

Econ Digest

เมื่อติดโควิด...ใช้สิทธิและเคลมประกันอย่างไร?

คะแนนเฉลี่ย

​หลังยกเลิกสิทธิ  UCEP  หลายคนคงยังสับสนว่าหากแจ็กพอตติดโควิดขึ้นมาจะมีสิทธิรักษาฟรีหรือไม่? จะเคลมประกันได้หรือเปล่า? คำตอบอยู่ที่ว่าอาการของเราเข้าข่ายสีไหนและเข้ารับการรักษาอย่างไร


 ตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม 65   กระทรวงสาธารณสุขได้ยกเลิกสิทธิ UCEP เป็นการทั่วไป และให้การรักษาผู้ป่วยโรคโควิด 19 กลับสู่กระบวนการปกติ ซึ่งหมายความว่าผู้ป่วยสามารถใช้สิทธิรักษาฟรีตามสิทธิที่ตนมีอยู่ ไม่ว่าจะเป็นบัตรทอง ประกันสังคม   และสวัสดิการข้าราชการ   หรือเลือกจ่ายเองด้วยสิทธิประกันสุขภาพและประกันโควิด 19 ที่ได้ทำไว้กับบริษัทประกันภัย หรือใช้สิทธิความคุ้มครองร่วมกัน  แต่ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าอาการและความเสี่ยงของผู้ป่วยเข้าข่ายสีไหน สีแดง สีเหลืองหรือสีเขียว ซึ่งทั้งสามสีก็เป็นไปตามการจัดแบ่งตามเกณฑ์ใหม่ของกระทรวงสาธารณสุข  


ผู้ป่วยที่มีอาการจัดอยู่ในสีแดง หรือผู้ป่วยที่มีปอดอักเสบรุนแรงและมีภาวะลดลงของออกซิเจน ยังได้รับสิทธิ UCEP และเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล   ส่วนผู้ป่วยสีเหลืองหรือผู้ป่วยที่มีอาการไม่รุนแรง แต่มีปัจจัยเสี่ยงต่อการเป็นโรครุนแรง/โรคร่วมสำคัญตามที่ระบุ  สามารถใช้สิทธิสุขภาพฟรีตามที่ตนสังกัดและเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล (รวม Hospitel และ โรงพยาบาลสนาม) ซึ่งผู้ป่วยทั้งสองสีนี้ เนื่องจากเป็นผู้ป่วยในจึงไม่มีข้อโต้แย้งในการเคลมประกัน  สำหรับผู้ป่วยสีเขียวหรือผู้ป่วยที่ไม่มีอาการหรือมีอาการน้อย  เป็นกลุ่มที่มีการแยกกักตัวที่บ้านและชุมชนตามคำสังแพทย์ ยังได้รับสิทธิสุขภาพฟรี  แต่ในการเบิกประกันยังมีรายละเอียดในด้านค่ารักษาพยาบาลและค่าชดเชยต่างๆ เช่น กรณีผู้ป่วยนอก (OPD) เบิกได้ตามที่จ่ายจริงแต่ไม่เกินสิทธิตามกรมธรรม์   กรณีผู้ป่วยใน (IPD) เบิกได้ตามที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 12,000 บาท ค่าชดเชยรายวัน/ค่าชดเชยรายได้ต้องมีผลการตรวจ RT-PCR เบิกได้สูงสุดไม่เกิน 14 วันและยังต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุอื่นๆ ซึ่ง คปภ. ได้กำหนดแนวทางไว้และมีผลตั้งแต่ วันที่ 1 พ.ย. 64  ถึง  16 พ.ค. 65  


Scan QR Code


QR Code

หมายเหตุ

รายงานวิจัยฉบับนี้จัดทำเพื่อเผยแพร่ทั่วไป โดยจัดทำขึ้นจากแหล่งข้อมูลต่างๆ ที่น่าเชื่อถือ แต่บริษัทฯ มิอาจรับรองความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือ หรือความสมบูรณ์เพื่อใช้ในทางการค้าหรือประโยชน์อื่นใด บริษัทฯ อาจมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้ตลอดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ผู้ใช้ข้อมูลต้องใช้ความระมัดระวังในการใช้ข้อมูลต่างๆ ด้วยวิจารณญาณตนเองและรับผิดชอบในความเสี่ยงเองทั้งสิ้น บริษัทฯ จะไม่รับผิดต่อผู้ใช้หรือบุคคลใดในความเสียหายใดจากการใช้ข้อมูลดังกล่าว ข้อมูลในรายงานฉบับนี้จึงไม่ถือว่าเป็นการให้ความเห็น หรือคำแนะนำในการตัดสินใจทางธุรกิจ แต่อย่างใดทั้งสิ้น

Econ Digest