Display mode (Doesn't show in master page preview)

1 กันยายน 2565

Econ Digest

ปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำ เริ่มกระทบต่ออุตสาหกรรม...ไตรมาส 4

คะแนนเฉลี่ย

        การปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำ 5% ในวันที่ 1 ต.ค. 65 คาดว่าจะส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมในระดับที่แตกต่างกัน กล่าวคือ การปรับขึ้นค่าแรงที่แตกต่างกันตามแต่ละพื้นที่ ทำให้ภาคอุตสาหกรรมซึ่งมีที่ตั้งกิจการต่างกันได้รับผลกระทบที่แตกต่าง โดยเบื้องต้นกิจการที่ตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล จะได้รับผลกระทบด้านต้นทุนแรงงานที่เพิ่มขึ้นในอัตราที่มากกว่า ขณะที่ความแตกต่างในด้านโครงสร้างต้นทุนและความยืดหยุ่นในการปรับตัว  ยังส่งผลให้ภาคอุตสาหกรรมได้รับผลกระทบที่ไม่เท่ากันอีกด้วย ซึ่งศูนย์วิจัยกสิกรไทยมองว่า อุตสาหกรรมที่พึ่งพาแรงงานในสัดส่วนสูง ไม่ว่าจะเป็นการทำเกษตร  ค้าปลีก โรงแรม ร้านอาหารและก่อสร้าง จะเป็นกลุ่มที่ได้รับผลกระทบจากกำไรที่อาจลดลงราว 5-15% หรือมากกว่าค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรม ขณะที่บางกิจการในอุตสาหกรรมโรงแรมและร้านอาหาร จะเป็นกลุ่มที่เผชิญความท้าทายสูง เนื่องจากจังหวะในการพลิกกลับมาทำกำไรอาจถูกเลื่อนออกไปจากเดิม ทั้งนี้ ตัวเลขข้างต้น เป็นการวิเคราะห์ผลกระทบเบื้องต้นโดยเน้นไปที่ต้นทุนแรงงาน ภายใต้สมมติฐานว่าปัจจัยอื่นๆ ที่เหลือคงที่และกำไรจะลดลงหากธุรกิจไม่สามารถขยับราคาขายได้

        ในระยะข้างหน้า ศูนย์วิจัยกสิกรไทยมองว่า ประเด็นด้านแรงงานจะยิ่งทวีความสำคัญ เนื่องจากโครงสร้างประชากรไทยจะเริ่มมีจำนวนลดลงและแรงงานมีอายุมากขึ้น หรือเข้าสู่สังคมสูงวัยสุดยอด (Hyper-aged society) ในอีกไม่ถึง 10 ปีข้างหน้า ดังนั้น การเพิ่มผลิตภาพแรงงานจึงเป็นโจทย์สำคัญที่ภาคอุตสาหกรรมต้องเร่งดำเนินการตั้งแต่ตอนนี้หากพอจะทำได้  เพื่อรักษาความสามารถในการแข่งขันและเพื่อให้อยู่รอดได้ท่ามกลางสภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วและซับซ้อนยิ่งขึ้น

Scan QR Code


QR Code

หมายเหตุ

รายงานวิจัยฉบับนี้จัดทำเพื่อเผยแพร่ทั่วไป โดยจัดทำขึ้นจากแหล่งข้อมูลต่างๆ ที่น่าเชื่อถือ แต่บริษัทฯ มิอาจรับรองความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือ หรือความสมบูรณ์เพื่อใช้ในทางการค้าหรือประโยชน์อื่นใด บริษัทฯ อาจมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้ตลอดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ผู้ใช้ข้อมูลต้องใช้ความระมัดระวังในการใช้ข้อมูลต่างๆ ด้วยวิจารณญาณตนเองและรับผิดชอบในความเสี่ยงเองทั้งสิ้น บริษัทฯ จะไม่รับผิดต่อผู้ใช้หรือบุคคลใดในความเสียหายใดจากการใช้ข้อมูลดังกล่าว ข้อมูลในรายงานฉบับนี้จึงไม่ถือว่าเป็นการให้ความเห็น หรือคำแนะนำในการตัดสินใจทางธุรกิจ แต่อย่างใดทั้งสิ้น

Econ Digest