Display mode (Doesn't show in master page preview)

1 ธันวาคม 2565

Econ Digest

ลูกหนี้ธุรกิจไทยฟื้นฝ่าโควิด แต่ยังต้องดูแล...กลุ่มผู้ประกอบการขนาดจิ๋ว (Micro และ Super Micro)

คะแนนเฉลี่ย

​     จากการศึกษาและประมวลผลข้อมูลบัญชีลูกหนี้ธุรกิจของบริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด (NCB) พบว่า แม้จะพ้นช่วงวิกฤตจากไวรัสโควิด-19 และเศรษฐกิจกิจกำลังทยอยฟื้นตัว แต่กลุ่มธุรกิจขนาดจิ๋วอย่างไมโครและซุปเปอร์ไมโครยังเป็นกลุ่มที่เปราะบางต่อการฟื้นตัว โดยกลุ่มอุตสาหกรรมขายส่งและขายปลีก ซ่อมยานยนต์และจักรยาน ก่อสร้าง อุตสาหกรรมการผลิต รวมไปถึงและอุตสาหกรรมการขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า ยังเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมที่เห็นภาพการฟื้นตัวไม่ชัดเจน และอาจมีผลกระทบทำให้ธุรกิจขนาดจิ๋วต้องเผชิญกับปัญหาสภาพคล่องต่อเนื่องภายหลังวิกฤตการแพร่ระบาดโควิด-19

    ขณะเดียวกัน ภาคธุรกิจโดยรวมยังมีความท้าทายจากต้นทุนการดำเนินธุรกิจที่เพิ่มขึ้น ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จึงคาดว่าจะทำให้สถานการณ์คุณภาพหนี้ของกลุ่มธุรกิจขนาดจิ๋วอย่างไมโครและซุปเปอร์ไมโคร ยังเป็นประเด็นติดตาม โดยเฉพาะเมื่อมาตรการให้ความช่วยเหลือต่างๆ ของทางการได้สิ้นสุดลง เหลือเพียงการปรับโครงสร้างหนี้ตามแนวนโยบายของแต่ละสถาบันการเงินเท่านั้น นอกจากนี้ เนื่องจากธุรกิจที่ฟื้นตัวช้าจากโควิดของกลุ่มไมโคร และซุปเปอร์ไมโคร ยังเผชิญปัญหาเชิงโครงสร้างทั้งจากการแข่งขันของธุรกิจรายกลางและใหญ่ รวมถึงปัญหาอำนาจซื้อของภาคครัวเรือนจากปัญหาหนี้ครัวเรือนที่อยู่ในระดับสูง ขณะที่ความสามารถในการปรับตัวอยู่ในกรอบจำกัดทั้งจากความรู้ การเข้าถึงเงินทุนใหม่เพิ่มเติม และการใช้เทคโนโลยีหรือก้าวทันการค้ายุคดิจิทัล ดังนั้น นับว่ายังเป็นโจทย์ของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในระยะข้างหน้าในการให้ความช่วยเหลือและดูแลกลุ่มธุรกิจดังกล่าว เพื่อให้สามารถดำเนินกิจการต่อไปได้ในระยะยาว เพราะด้วยจำนวนธุรกิจที่มีอยู่ไม่น้อยและมีความสำคัญต่อเศรษฐกิจฐานราก

Scan QR Code


QR Code

หมายเหตุ

รายงานวิจัยฉบับนี้จัดทำเพื่อเผยแพร่ทั่วไป โดยจัดทำขึ้นจากแหล่งข้อมูลต่างๆ ที่น่าเชื่อถือ แต่บริษัทฯ มิอาจรับรองความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือ หรือความสมบูรณ์เพื่อใช้ในทางการค้าหรือประโยชน์อื่นใด บริษัทฯ อาจมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้ตลอดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ผู้ใช้ข้อมูลต้องใช้ความระมัดระวังในการใช้ข้อมูลต่างๆ ด้วยวิจารณญาณตนเองและรับผิดชอบในความเสี่ยงเองทั้งสิ้น บริษัทฯ จะไม่รับผิดต่อผู้ใช้หรือบุคคลใดในความเสียหายใดจากการใช้ข้อมูลดังกล่าว ข้อมูลในรายงานฉบับนี้จึงไม่ถือว่าเป็นการให้ความเห็น หรือคำแนะนำในการตัดสินใจทางธุรกิจ แต่อย่างใดทั้งสิ้น